Υπόχρεοι παροχής έργου Νέο

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στο ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών υποχρεούνται σε καταβολή διδάκτρων που καθορίζεται από το Τμήμα στην Ιδρυτική Διακήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1074, τεύχος Β', 30 Αυγούστου 2000.
Σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 11 (Κόστος Λειτουργίας) για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν επιτύχει στις κατευθύνσεις 1 έως 5 καθορίζονται δίδακτρα 586,94 € (200.000 δραχμές) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και τα συνολικά δίδακτρα δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 2.347,76 € (800.000 δραχμές - 4 εξάμηνα) ενώ στους φοιτητές της 6ης ειδίκευσης 1.467,35 € (500.000 δραχμές) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και τα συνολικά δίδακτρα δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 5.869,40 € (2.000.000 δραχμές - 4 εξάμηνα).

Κάθε δύο έτη η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα δίδακτρα. Επίσης παρέχει την δυνατότητα στους μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στις κατευθύνσεις 1 έως και 5, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαχθούν από τα δίδακτρα με αντίστοιχη παροχή έργου η οποία αποτυπώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ . Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν την 6η κατεύθυνση δεν μπορούν να απαλλαχθούν από τα δίδακτρα.
Οι ώρες παροχής έργου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες προσδιορίζονται μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και επικύρωση της απόφασης από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος στις 29/10/2001 αποφασίστηκε η παροχή έργου για την απαλλαγή διδάκτρων να είναι 80 ώρες το εξάμηνο. Δηλαδή ο μεταπτυχιακός φοιτητής που παρακολουθεί το ΠΜΣ στις κατευθύνσεις 1 έως και 5 πρέπει να προσφέρει έργο 80 ωρών ανά εξάμηνο, εάν θέλει να μην καταβάλει δίδακτρα, για όσα εξάμηνα χρειαστεί για να ολοκληρώσει τις σπουδές του με ανώτερο όριο τα 4 εξάμηνα που αντιστοιχούν σε συνολική παροχή έργου 320 ωρών.

Υπόχρεοι παροχής έργου είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες που φοιτούν στο Τμήμα μας σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος η οποία αποτυπώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υπόχρεοι 450 ωρών παροχής έργου συνολικά στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ώρες των επιτηρήσεων εξετάσεων ανά έτος.
Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ένας υποψήφιος διδάκτορας δεν μπορεί να προσφέρει έργο, τότε για λόγους ίσης μεταχείρισης, καταβάλει φοιτητική εισφορά για κάθε εξάμηνο για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση του με ανώτερο όριο τα έξη (6) εξάμηνα.
Εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί την διατριβή του σε Ερευνητικό Κέντρο και προσφέρει αντίστοιχο έργο εκεί, οφείλει να προσφέρει στο Τμήμα το μισό του καθορισμένου έργου ή να καταβάλει τα μισά δίδακτρα.

Δείτε επίσης την Παροχή έργου και Διαχείριση αναγκών Τμήματος This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA