Εσωτερικός ΚανονισμόςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα και δεν προσδιορίζονται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 1074, τεύχος Β', 30 Αυγούστου 2000 και ΦΕΚ 786, τεύχος Β', 6 Οκτωβρίου 1993). Προσαρμόζεται δυναμικά στις ανάγκες του Προγράμματος σύμφωνα με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Η σελίδα αυτή περιέχει όλα τα κύρια στοιχεία του εσωτερικού κανονισμού και ενημερώνεται όποτε υπάρχουν αλλαγές σ' αυτόν.

ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο, μαζί με το προπτυχιακό πρόγραμμα, π.χ., 1 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο κάποιου έτους θα γίνεται σε δύο φάσεις:

(α)   Την προηγούμενη άνοιξη (π.χ., Μάρτιο ή Απρίλιο) θα γίνεται μια (προ)επιλογή, η οποία θα αποτελεί και το ουσιαστικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Στους (προ)επιλεχθέντες θα γνωστοποιείται ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (συνήθως προς το τέλος Οκτωβρίου) για να επικυρωθεί η επιλογή τους και να μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα.
(β)   Πριν τις αντίστοιχες εγγραφές, θα επικυρώνεται η επιλογή όσων (προ)επιλεχθέντων έχουν ικανοποιήσει τα τυπικώς απαιτούμενα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι κατευθύνσεις 1-5 του Προγράμματος απευθύνονται κυρίως σε άτομα των οποίων οι μεταπτυχιακές σπουδές θα αποτελούν την βασική τους απασχόληση. Αντίθετα, στην 6η κατεύθυνση γίνονται δεκτά άτομα για τα οποία έχουν παρέλθει τουλάχιστον 5 έτη περίπου από την λήψη του βασικού τους πτυχίου, κυρίως εργαζόμενοι με επαρκή ενασχόληση σε αντικείμενο συναφές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής οματαγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων. Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι νυν φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών (δηλαδή, μετά και τα αποτελέσματα της περιόδου Σεπτεμβρίου, όπου αυτή υπάρχει).

Όλοι οι υποψήφιοι κρίνονται ως προς τρεις άξονες:

Α   ΑΠΟΔΟΣΗ - Για τους ήδη αποφοίτους είναι ο βαθμός πτυχίου. Για τους νυν φοιτητές είναι ο μέχρι τότε μέσος όρος βαθμολογίας τους.
Β   ΥΠΟΒΑΘΡΟ - Κρίνεται με βάση τα μαθήματα που έχει πάρει ο υποψήφιος και την υπόλοιπη δραστηριότητά του. Ειδικά για τους νυν φοιτητές και πρόσφατους απόφοιτους του Τμήματός μας, το Β αντιπροσωπεύεται από τον μέσο όρο των 7 καλύτερων βαθμών που έχει πάρει ο υποψήφιος σε προπτυχιακά μαθήματα που ανήκουν στο συγκεκριμένο σύνολο που έχει οριστεί για κάθε μεταπτυχιακή ειδίκευση.
Γ   ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του υποψηφίου, π.χ., ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, πτυχιακή εργασία, κτλ. Διαμορφώνεται και από την συνέντευξη στην οποίαν πιθανώς να κληθεί ο υποψήφιος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ / ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Η συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η παρουσία τους στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Ο τρόπος συνυπολογισμού των παραπάνω στην τελική αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών επαφίεται στον εκάστοτε διδάσκοντα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Η προαπαιτούμενη γνώση για την παρακολούθηση κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος καθορίζεται από τον αντίστοιχο διδάσκοντα και αποφασίζεται από το Τμήμα. Όπου αυτή αντιστοιχεί στην ύλη ενός προπτυχιακού μαθήματος, η παρακολούθηση ή/και εξέταση στο μάθημα αυτό είναι συμβουλευτική προς τον φοιτητή κατά την κρίση του διδάσκοντα ή του Σύμβουλου Κατεύθυνσης του φοιτητή.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό (για φοιτητές που προέρχονται από Τμήματα με άλλο γνωστικό αντικείμενο), ο προπαρασκευαστικός κύκλος προπτυχιακών μαθημάτων συνίσταται σε 40 διδακτικές μονάδες, οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν από ένα σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (βασικών του προπτυχιακού προγράμματος) συνολικού βάρους 28 διδακτικών μονάδων (κατά ελάχιστο), τα οποία είναι κοινά για όλες τις μεταπτυχιακές κατευθύνσεις, και οι υπόλοιπες μονάδες από ένα σύνολο μαθημάτων επιλογής, διαφορετικών ανά κατεύθυνση. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής:

Τα προπτυχιακά μαθήματα από τα οποία καλούνται οι φοιτητές να επιλέξουν τις υπόλοιπες διδακτικές μονάδες, ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία έχουν επιλεγεί είναι τα εξής:

1η κατεύθυνση
 • Αριθμητική ανάλυση Ι (4 δ.μ.)
 • Αριθμητική γραμμική άλγεβρα (4 δ.μ.)
 • Αλγοριθμική επιχειρησιακή έρευνα (4 δ.μ.)
 • Θεωρία αλγορίθμων (4 δ.μ.)
 • Μεταγλωττιστές (4 δ.μ.)
 • Γραφικά Ι (4 δ.μ.)
2η κατεύθυνση
 • Γραφικά Ι (4 δ.μ.)
 • Τεχνητή νοημοσύνη (4 δ.μ.)
 • Τεχνολογίες εφαρμογών διαδικτύου (4 δ.μ.)
 • Τεχνολογία λογισμικού (4 δ.μ.)
 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (4 δ.μ.)
 • Υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων (4 δ.μ.)
3η κατεύθυνση
 • Λογική σχεδίαση (4 δ.μ.)
 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (4 δ.μ.)
 • Υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων (4 δ.μ.)
 • Προγραμματισμός συστήματος (4 δ.μ.)
 • Παράλληλα συστήματα (4 δ.μ.)
 • Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων (4 δ.μ.)
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών ΙΙ (3 δ.μ.)
 • Προστασία και ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων (3 δ.μ.)
4η κατεύθυνση
 • Εισαγωγή στα συστήματα επικοινωνιών (4 δ.μ.)
 • Πεδία και κύματα (4 δ.μ.)
 • Ασύρματες ζεύξεις (4 δ.μ.)
 • Θεωρία πληροφορίας και στοιχεία κωδίκων (4 δ.μ.)
 • Συστήματα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών (4 δ.μ.)
 • Οπτικές επικοινωνίες και οπτικά δίκτυα (4 δ.μ.)
 • Διαχείριση δικτύων (4 δ.μ.)
 • Τηλεπικοινωνιακά ψηφιακά δίκτυα (3 δ.μ.)
5η κατεύθυνση
 • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (4 δ.μ.)
 • Θεωρία πληροφορίας και στοιχεία κωδίκων (4 δ.μ.)
 • Εισαγωγή στα συστήματα επικοινωνιών (4 δ.μ.)
 • Επεξεργασία στοχαστικών σημάτων (4 δ.μ.)
 • Επεξεργασία εικόνας (4 δ.μ.)
 • Αναγνώριση προτύπων (3 δ.μ.)
6η κατεύθυνση
 • όλα τα προηγούμενα
 • Πληροφορική και εκπαίδευση (3 δ.μ.)

Οι υποχρεώσεις που θα περιλαμβάνει η εξέταση του κάθε μαθήματος (θεωρία, εργαστήριο κτλ) θα καθορίζονται από τον διδάσκοντα. Στους επιλεγέντες φοιτητές του προγράμματος αυτού δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ή / και κατοχύρωσης (μέρους) του απαραίτητου υποβάθρου πριν την έναρξη της φοίτησής τους συμμετέχοντας στις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου προ της εγγραφής τους.
Για την παρακολούθηση οποιουδήποτε μεταπτυχιακού μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 20 διδακτικές μονάδες του προπαρασκευαστικού κύκλου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπάρχουν δύο επιλογές για την βαθμολόγηση μίας διπλωματικής εργασίας.
 1. Την αριθμητική βαθμολόγησή της (0-10) από τους δύο εξεταστές της, με βάρος 8 διδακτικών μονάδων στο βαθμό διπλώματος και τη δημόσια παρουσίασή της, με κοινοποίηση στο Τμήμα, κατά προτίμηση σε συνδυασμό με συνεδρίαση του αρμόδιου Τομέα.
 2. Το χαρακτηρισμό της ως «επιτυχούς» ή «ανεπιτυχούς», χωρίς διδακτικές μονάδες στο βαθμό διπλώματος, χωρίς δημόσια παρουσίαση απαραίτητα, με απλή εξέταση από τους δύο εξεταστές της.
Η ανωτέρω βαθμολόγηση ισχύει για όλες τις διπλωματικές εργασίες που ολοκληρώνονται μετά την ορκωμοσία του Νοεμβρίου 2003.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναστολή σπουδών μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτηση του και για σοβαρούς λόγους (στράτευσης, οικογενειακούς, υγείας, κτλ.). Η αναστολή σπουδών αφορά πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά την διάρκεια αναστολής σπουδών, ο φοιτητής / η φοιτήτρια δεν συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Προγράμματος (παρακολούθηση μαθημάτων, παράδοση διπλωματικών εργασιών, προσφορά έργου, συμμετοχή στις εξετάσεις εξαμήνου και τις αντίστοιχες του Σεπτεμβρίου). Για παράδειγμα, ο φοιτητής / η φοιτήτρια που έχει αναστολή σπουδών στο χειμερινό εξάμηνο, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου (αντίστοιχα, για το εαρινό). Αναφορικά με την εξέταση και βαθμολόγηση διπλωματικών εργασιών, το χειμερινό εξάμηνο θεωρείται ότι λήγει με την εαρινή ορκωμοσία, ενώ το εαρινό εξάμηνο θεωρείται ότι λήγει με τη χειμερινή ορκωμοσία.

Η αίτηση αναστολής σπουδών κατατίθεται στην γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται τα εξάμηνα για τα οποία αιτείται η αναστολή σπουδών καθώς και οι λόγοι, οι οποίοι πρέπει να τεκμηριώνονται με τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Η διάρκεια αναστολής σπουδών δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Για κάθε κατεύθυνση του Προγράμματος, υπάρχει ένα μέλος ΔΕΠ το οποίο έχει οριστεί ως σύμβουλος των φοιτητών της κατεύθυνσης αυτής. Σ' αυτόν μπορούν να απευθύνονται όσοι έχουν ερωτήσεις και θέματα εξειδικευμένα στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, π.χ., επιλογή μαθημάτων σύμφωνα με τους στόχους αλλά και το υπόβαθρο του φοιτητή, κάλυψη κάποιου κενού γνώσεων, και άλλα.

Πέρα από μεμονωμένες συζητήσεις που μπορούν να έχουν οι φοιτητές με τον σύμβουλό τους σε τυχαίες στιγμές, υποχρεούνται να τον συναντήσουν οπωσδήποτε μέσα στον πρώτο μήνα κάθε εξαμήνου των σπουδών τους, σε ώρες που θα προ-ανακοινώνονται κάθε φορά από αυτόν. Ο σκοπός της συνάντησης αυτής στο πρώτο εξάμηνο σπουδών ενός φοιτητή είναι να χαραχθεί και να εγκριθεί ένα συνολικό αρχικό πρόγραμμα μαθημάτων για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών. Ο σκοπός της συνάντησης αυτής σε κάθε ένα από τα επόμενα εξάμηνα σπουδών ενός φοιτητή είναι να ελεγχθεί η μέχρι τότε πορεία του φοιτητή και να συζητηθούν οι όποιες παρεκκλίσεις ή αλλαγές για το μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός του προγράμματος για το εκάστοτε τρέχον εξάμηνο θα αντιπροσωπεύει και τις δηλώσεις μαθημάτων του φοιτητή, οι οποίες και θα κοινοποιούνται στους διδάσκοντες. Η καταγραφή και έγκριση όλης αυτής της πληροφορίας θα γίνεται σε έντυπο "Πίνακα Εξέλιξης Φοιτητού" που θα διατηρείται από την Γραμματεία με τα υπόλοιπα έγγραφα κάθε φοιτητή, και ο οποίος θα ενημερώνεται κάθε εξάμηνο.

Οι σύμβουλοι των κατευθύνσεων είναι οι εξής:

  1η κατεύθυνση   -   Εμίρης Ιωάννης
  2η κατεύθυνση   -   Γιάννης Κοτρώνης
  3η κατεύθυνση   -   Αλέξης Δελής
  4η κατεύθυνση   -   Δημήτρης Συβρίδης
  5η κατεύθυνση   -   Μανώλης Σαγκριώτης
  6η κατεύθυνση   -   Αφροδίτη Τσαλγατίδου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

Οι φοιτητές των κατευθύνσεων 1-5 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από τα δίδακτρά τους έναντι προσφοράς έργου προς το Τμήμα. Η προσφορά αυτή καθορίζεται σε 80 ώρες ανά εξάμηνο φοίτησής τους, μέχρι και του τετάρτου εξαμήνου το πολύ. Η κατανομή των ωρών προσφοράς έργου στα εξάμηνα φοίτησης ενός φοιτητή δεν είναι απαραίτητο να είναι ομοιόμορφη. Αίτηση για προσφορά έργου κατατίθεται στη γραμματεία ταυτόχρονα με την εγγραφή του φοιτητή.