ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υπουργική Απόφαση Λειτουργίας


Η ιδρυτική διακύρηξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών βρίσκεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 786, τεύχος Β', 6 Οκτωβρίου 1993. Η τροποποίησή της που διέπει την παρούσα λειτουργία του Προγράμματος βρίσκεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 1074, τεύχος Β', 30 Αυγούστου 2000, στις σελίδες 15114, 15115, και 15116. Το όλο κείμενο του φύλλου αυτού ακολουθεί.

 

 

Αριθ.  Β7/349                                                                                                                  (3)

«Τροποποίηση της αριθμ. Β1/717/23-9-1993  (ΦΕΚ 786 τ.Β`/6-10-1993) υπουργικής  απόφασης  «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών»».

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159Α') «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 και 2 του Ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156Α') «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας Παιδείας κ.λ.π.».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137Α') «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α') «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων ........και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε  με την παράγραφο 2 α του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38Α') «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις¨.
  3. Το γεγονός  ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε  εις βάρος  του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  4. Την αριθμ. Β1/717/23-9-1993 (ΦΕΚ 786 τ.Β'/6-10-1993) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών».
  5. Το απόσπασμα πρακτικών  της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής  Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 6η της 15/6/2000).
  6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου με την ειδική σύνθεση του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία της 22-6-2000), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Β1/717/23-9-1993 (ΦΕΚ 786 τ.Β'/6-10-1993) υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

 

1)     Στο άρθρο 3 («Μεταπτυχιακοί τίτλοι») το εδάφιο α) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στους εξής τομείς:

1)     Υπολογιστική Επισήμη

2)     Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

3)     Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών

4)     Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

5)     Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα

6)     Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.»

 

2)     Το άρθρο  4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Αρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κυρίως πτυχιούχοι τμημάτων  πληροφορικής πανεπιστημίων και πολυτεχνείων καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων σχολών θετικών επιστημών πανεπιστημίων και πολυτεχνείων της ημεδαπής ή αντιστοίχων  τμημάτων της αλλοδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων.  Γίνονται επίσης δεκτοί στο Π.Μ.Σ και απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., τα οποία ορίζονται μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί  επαρκώς την Ελληνική γλώσσα.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

1.   γενικό βαθμό πτυχίου

2.   βαθμό της διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο)

3.   βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά  με τον τομέα ειδίκευσης που επιλέγει ο υποψήφιος

4.   συνέντευξη

5.   συστατικές επιστολές

6.   τυχόν ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων.

Η επιτροπή επιλογής που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., μπορεί να ζητήσει την εξέταση ορισμένων κατηγοριών υποψηφίων σε ορισμένα μαθήματα. Ειδικά για τους αποφοίτους τμημάτων Τ.Ε.Ι., είναι απαραίτητη η επιτυχής εξέταση σε αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Πληροφορικής του ΕΚΠΑ σύμφωνα  με τα οριζόμενα από τον εσωτερικό κανονισμό του  Π.Μ.Σ.»

 

3)     Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Αρθρο  5

Χρονική  διάρκεια

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων Μ.Δ.Ε. ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, το οποίο περιλαμβάνει δύο διδακτικά  εξάμηνα καθώς επίσης διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών μηνών το οποίο διατίθεται για την συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής.  Η αντίστοιχη μέγιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε έξι διδακτικά εξάμηνα. Σε περίπτωση που ο σπουδστής δεν ολοκληρώσει τις σπουδές μέσα σε έξι διδακτικά εξάμηνα διαγράφεται. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό. Στο χρόνο φοίτησης δεν προσμετρούνται οι χρονικές περίοδοι αναστολής σπουδών.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου διδακτορικού διπλώματος ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε έξι εξάμηνα επιπλέον.»

 

4)     Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

¨Αρθρο  6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Για όλα τα Μ.Δ.Ε. που απονέμονται προσφέρονται τα παρακάτω 56 μαθήματα με τις αντίστοιχες  διδακτικές μονάδες (δ.μ.):

 

  Κατάλογος Μαθημάτων

501. Παράλληλοι Υπολογισμοί                                                                    (4 δ.μ.)

502. Υπολογιστικά Μαθηματικά                                                                   (4 δ.μ.)

503. Επιστημονικοί Υπολογισμοί                                                                 (4 δ.μ.)

504. Τεχνολογία Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων                    (4 δ.μ.)

505. Γραφικά, Οπτικοποίηση, Μορφοκλάσματα                                        (4 δ.μ.)

506. Συνδυαστική Βελτιστοποίηση                                                               (4 δ.μ.)

507. Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Επιστήμες                                             (3 δ.μ.)

508. Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη                                                          (4 δ.μ.)

509. Τεχνολογία Γνώσεων                                                                           (3 δ.μ.)

510. Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων                                         (4 δ.μ.)

511. Εφαρμογές Διαδικτύου                                                                         (4 δ.μ.)

512. Συστήματα Πολυμέσων και Υπερμέσων                                             (4 δ.μ.)

513. Τεχνολογία  Ηλεκτρονικού Εμπορίου                                                 (3 δ.μ.)

514. Προσομοίωση                                                       

515. Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων                                         (4 δ.μ.)

516. Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων                                    (4 δ.μ.)

517. Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών                                          (3 δ.μ.)

518. Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα                                                    (4 δ.μ.)

519. Κατανεμημένα Συστήματα                                                                    (4 δ.μ.)

520. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων                                            (3 δ.μ.)

521. Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού                                             (3 δ.μ.)

522. Δίκτυα Επικοινωνιών                                                                            (4 δ.μ.)

523. Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες                                                    (4 δ.μ.)

524. Μοντελοποίηση και  Ανάλυση  Απόδοσης Δικτύων                          (4 δ.μ.)

525. Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων                                             (3 δ.μ.)

526. Επικοινωνίες Κινητών                                                                           (4 δ.μ.)

527. Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών                                                            (4 δ.μ.)

528. Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων                                                   (4 δ.μ.)

529. Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων                            (3 δ.μ.)

530. Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος                                (4 δ.μ.)

531. Ψηφιακές Επικοινωνίες για Δίκτυα Ευρείας Ζώνης                           (3 δ.μ.)

532. Αναγνώριση Προτύπων                                                                       (4 δ.μ.)

533. Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση                                                 (4 δ.μ.)

534. Τεχνολογίες Φωνής                                                                              (4 δ.μ.)

535. Προσαρμοστικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα                (4 δ.μ.)

536. Συμπίεση Δεδομένων                                                                           (3 δ.μ.)

537. Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων                                                     (3 δ.μ.)

538. Διοίκηση Επιχειρήσεων                                                                        (3 δ.μ.)

539. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης                                                 (3 δ.μ.)

540. Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού                                                  (3 δ.μ.)

541. Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών                        (3 δ.μ.)

542. Εκπαίδευση από Απόσταση                                                               (3 δ.μ.)

543. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα                                                          (3 δ.μ.)

544. Αριθμητική Βελτιστοποίηση                                                                  (3 δ.μ.)

545. Χάος και Δυναμικά Συστήματα                                                            (3 δ.μ.)

546. Υπολογιστική Άλγεβρα                                                                         (3 δ.μ.)

547. Θεμελίωση Βάσεων Δεδομένων                                                         (3 δ.μ.)

548. Θέματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής                                      (2 δ.μ.)

549. Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα                                         (3 δ.μ.)

550. Ασύρματες Επικοινωνίες                                                                     (2 δ.μ.)

551. Δορυφορικές Επικοινωνίες                                                                  (2 δ.μ.)

552. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα: Μετάδοση, Μεταγωγή, Πρόσβαση         (2 δ.μ.)

553. Οπτική Επεξεργασία Σήματος                                                             (2 δ.μ.)

554. Συστήματα Πραγματικού Χρόνου                                                        (3 δ.μ.)

555. Σχεδίαση Μικτών Αναλογικών-Ψηφιακών Κυκλωμάτων VLSI         (3 δ.μ.)

556. Ειδικά Θέματα                                                                                       (2-4 δ.μ.)

 

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συγκέντρωση 40 τουλάχιστον διδακτικών μονάδων εκ των οποίων 28 τουλάχιστον πρέπει να συγκεντρώνονται από τα μαθήματα που ορίζουν την κάθε ειδίκευση. Οι υπόλοιπες  διδακτικές μονάδες μπορούν να συγκεντρωθούν από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ.

 

Τα μαθήματα που ορίζουν κάθε ειδίκευση είναι ως εξής:

1)      Υπολογιστική Επιστήμη: 501-507, 510, 514

2)      Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα:  505, 508-515

3)      Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών: 504, 515-522

4)      Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα: 522-529, 536

5)      Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα: 512, 530-537

6)      Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 510-514, 520, 522, 526, 527, 534, 536, 538-542.

 

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ο σπουδαστής απαιτείται να εξεταστεί επιτυχώς στη διπλωματική του εργασία από δύο τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. Οι διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό και προστίθενται στις 40 διδακτικές μονάδες των μαθημάτων.»

 

5)     Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Αρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

 

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 72 ανά ακαδημαϊκό έτος.»

 

6)     Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«’Αρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

 

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής του Ε.Κ.Π.Α. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.»

 

7)     Στο άρθρο 11 («Κόστος Λειτουργίας») η περίπτωση 3 αντικαθίσταται ως εξής:

  «3) Δίδακτρα: καθιερώνεται ο θεσμός των διδάκτρων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Για τις ειδικεύσεις 1 έως 5 όπως ορίζονται  στο άρθρο 3, τα δίδακτρα καθορίζονται σε 200.000 δρχ. ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και τα συνολικά δίδακτρα δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 800.000 δραχμές (4 εξάμηνα). Για την ειδίκευση  6, η οποία απεθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και εργαζόμενους τα δίδακτρα καθορίζονται σε 500.000 ανα ακαδημαϊκό εξάμηνο και τα συνολικά δίδακτρα δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 2.000.000 δραχμές (4 εξάμηνα).

 

Κάθε δύο έτη η Γ.Σ.Ε.Σ. αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα.  Η Γ.Σ.Ε.Σ. απαλλάσσει από την καταβολή διδάκτρων (με παροχή κάποιου έργου στα εργαστήρια) τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν την δυνατότητα κάλυψης των διδάκτρων (δεν έχουν κάποια υποτροφία ή δεν εργάζονται)».

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2000

 

Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ  Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ