ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Ν.2083/1992, ΥΠ.ΑΠΟΦ.Β1/717 ΦΕΚ 786/6.10.93 ΚΑΙ Β7/349, ΦΕΚ 1074/11.8.2000, ΦΕΚ 1240/12.8.2004)
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές που οδηγούν στα εξής Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ):
  1. Υπολογιστική Επιστήμη
  2. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
  4. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
  5. Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
  6. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων καθώς και φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο των εγγραφών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, και Μηχανικής Υπολογιστών. Εφόσον γίνουν δεκτοί, οι υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα) θα παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του γνωστικού υποβάθρου τους.
Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 210-727-5181, 5338), όπου και θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://postg.di.uoa.gr/new_postg_studies.html).

Σημαντικές ημερομηνίες:
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων
Καθηγητής Ιωάννης Σταυρακάκης Καθηγητής Παναγιώτης Γεωργιάδης


 This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA