Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε το 1993. Τόσο ο αρχικός όσο και ο μετέπειτα σχεδιασμός του προγράμματος βασίστηκαν σε προηγούμενη εμπειρία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε διάφορα ΠΜΣ της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε μελέτες και οδηγίες ανεξάρτητων οργανισμών (π.χ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ, "Association for Computing Machinery", "Institute for Electrical and Electronic Engineering"), καθώς και σε έρευνες για τις τάσεις στην εθνική και Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Στρατηγική επιλογή του ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού συνοχής και ολοκλήρωσης της ακολουθίας «προπτυχιακό – μεταπτυχιακό – ειδικεύσεις», ώστε ο απόφοιτος να κατέχει σφαιρική αλλά και εξειδικευμένη γνώση για την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. Με βάση τον στόχο αυτό, το ΠΜΣ απονέμει δύο τίτλους σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε έξι ειδικεύσεις και Διδακτορικό Δίπλωμα.

Οι ειδικεύσεις του ΜΔΕ είναι οι εξής:

  1. Υπολογιστική Επιστήμη
  2. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
  4. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
  5. Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
  6. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)

Το ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προσφέρει ένα σύνολο πενήντα έξι (56) εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων, το καθένα βάρους 2-4 διδακτικών μονάδων. Κάθε ειδίκευση του ΜΔΕ ορίζεται από μία μικρή ομάδα από αυτά τα μαθήματα. Κάθε φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 28 διδακτικές μονάδες από μαθήματα της ειδίκευσης του και τις υπόλοιπες μέχρι τις 40 που απαιτούνται για τη λήψη του ΜΔΕ από οποιαδήποτε μαθήματα του ΠΜΣ. (Περισσότερες πληροφορίες). Επιπλέον των 40 διδακτικών μονάδων, για την απονομή του ΜΔΕ ο φοιτητής απαιτείται να εκπονήσει διπλωματική εργασία στην οποία και να εξεταστεί επιτυχώς.

Στις πλέον πρόσφατες διαδικασίες επιλογής, ο αριθμός εισακτέων αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων. Η μεγάλη πλειοψηφία των εισακτέων είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού κυρίως Τμημάτων Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ένα σημαντικό επίσης ποσοστό προέρχεται από άλλα Τμήματα Θετικών Επιστημών (κυρίως Μαθηματικών και Φυσικής) καθώς και από Τμήματα Στρατιωτικών Σχολών, ενώ ένα μικρό ποσοστό υποψηφίων είναι πτυχιούχοι διαφόρων άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Νομικής, Ιατρικής, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, Μηχανολόγων, Φιλολογίας, και ΤΕΙ). Μεταξύ των υποψηφίων (κυρίως της 6ης ειδίκευσης) σημαντικός αριθμός είναι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και των Τραπεζών, καθώς και επαγγελματίες πληροφορικοί του ιδιωτικού τομέα. Επίσης έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ομογενείς και αλλοδαποί που κατά κανόνα έχουν γίνει δεκτοί.

Η διοίκηση του ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος. Η ΓΣΕΣ εκλέγει τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από έξι μέλη ΔΕΠ (εκλεγμένα από την ΓΣΕΣ) που διδάσκουν στο Μεταπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Η Συντονιστική Επιτροπή έχει εκπονήσει και συνεχώς ανανεώνει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τον οποίον εγκρίνει η ΓΣΕΣ. Στον κανονισμό αντιμετωπίζονται θέματα όπως η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ο υπολογισμός του βαθμού του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, η ανάθεση και αποτίμηση της προσφοράς έργου από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, και άλλα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Σημείωση: Για να μπορέσετε να διαβάσετε μερικά από τα αρχεία στην παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader. Εάν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την διεύθυνση: Εικόνα Acrobat Reader. This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA 

Τελευταία ενημέρωση: 1/2009