ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(Ν.2083/1992, ΥΠ.ΑΠΟΦ.Β1/717 ΦΕΚ 786/6.10.93 ΚΑΙ Β7/349, ΦΕΚ 1074/11.8.2000, ΦΕΚ 1240/12.8.2004)
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές που οδηγούν στα εξής Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ):
  1. Υπολογιστική Επιστήμη
  2. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
  4. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
  5. Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
  6. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υποψήφιοι μπορούν να είναι απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων καθώς και νυν φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Πληροφορικής, Τηλ/νιών, Επιστήμης Υπολογιστών, και Μηχανικής Υπολογιστών. Εφόσον γίνουν δεκτοί, υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα) θα περάσουν από ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους.

Σημαντικές ημερομηνίες: Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 210-727-5338 και -5181), στην οποία και θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών βρίσκεται υπό αναμόρφωση που αναμένεται να ολοκληρωθεί προ της ενάρξεως του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. Μεταβατικές διατάξεις θα ενσωματώσουν τους επιλεγέντες με βάση την παρούσα προκήρυξη στο νέο πρόγραμμα. This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA