Διευθυντής και Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών - άρθρο 6 Ν2454/97

  1. Συνιστάται θέση Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών για κάθε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα εκείνο του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του, για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Π.Μ.Σ..
  2. Τη θέση αυτή καταλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, με την οποία δύναται να επιτραπεί μερική απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα.
  3. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ..

Συντονιστική Επιτροπή - άρθρο 12.δ Ν 2083/92
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ, απαρτίζεται από τον κατά περίπτωση απαραίτητο αριθμό μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος από αυτά που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης). Η επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA