Διακοπή ΠΜΣ 1993 - Αντιστοίχιση κατευθύνσεων & μαθημάτων Νέο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στις κατευθύνσεις (ειδικεύσεις) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργεί από το 1993 (ΦΕΚ 786, τεύχος Β', 6 Οκτωβρίου 1993) και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2004 θα κληθούν να επιλέξουν εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το ΠΜΣ του 2000. Τα θέματα που σχετίζονται με την διακοπή λειτουργίας του ΠΜΣ 1993 είναι:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ 1993 που οδηγούν σε αντίστοιχα ΜΔΕ είναι τέσσερις:

  1. Αλγόριθμοι Υψηλής Απόδοσης
  2. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
  4. Επεξεργασία Σήματος και Υπολογιστικά Συστήματα

Οι αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΠΜΣ 2000 είναι έξη:

  1. Υπολογιστική Επιστήμη
  2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα
  3. Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
  4. Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
  5. Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
  6. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ο φοιτητής / φοιτήτρια θα επιλέξει σε ποια κατεύθυνση του ΠΜΣ 2000 θα μετακινηθεί βάση του πίνακα που ακολουθεί:

ΠΜΣ 1993 ΠΜΣ 2000
1η - Αλγόριθμοι Υψηλής Απόδοσης 1η - Υπολογιστική Επιστήμη
2η - Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα 2η - Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα
3η - Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
3η - Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα 4η - Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
4η - Επεξεργασία Σήματος και Υπολογιστικά Συστήματα     5η - Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα    

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΜΣ 1993 ΠΜΣ 2000
500: Παράλληλοι Αλγόριθμοι 501: Παράλληλοι Υπολογισμοί
501: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 543: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
502: Υπολογιστικά Μαθηματικά 502: Υπολογιστικά Μαθηματικά
503: Γραφική με Υπολογιστή - Fractals 505: Γραφικά, Οπτικοποίηση, Μορφοκλάσματα
504: Υπολογιστική Γεωμετρία *
505: Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού 556: Ειδικά Θέματα - Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
506: Επεξεργασία Εικόνας *
507: Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων 515: Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
508: Έμπειρα Συστήματα 509: Τεχνολογία Γνώσεων
509: Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα 518: Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα
510: Τεχνολογία Πολυμέσων 512: Συστήματα Πολυμέσων και Υπερμέσων
511: Απόδοση Συστημάτων - Προσομοίωση 514: Προσομοίωση
512: Τεχνολογία Λογισμικού *
513: Τεχνητή Νοημοσύνη 508: Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
514: Παράλληλες Αρχιτεκτονικές 504: Τεχνολογία Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων
515: Θεωρία Πληροφοριών και Συμπίεση Δεδομένων 536: Συμπίεση Δεδομένων
516: Κωδικοποίηση 528: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων
517: Δίκτυα Υπολογιστών 522: Δίκτυα Επικοινωνιών
518: Δίκτυα Ευρείας Ζώνης 523: Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
519: Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων 525: Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων
520: Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικές Δικτύων / Ειδικά κεφάλαια δικτύων **     524: Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων
556: Ειδικά Θέματα - Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες 3ης Γενιάς
& Τεχνοικονομική Αποτίμηση τους    
521: Κινητά και Ασύρματα Συστήματα 526: Επικοινωνίες Κινητών
522: Οπτικές Επικοινωνίες - Διατάξεις, Συστ. και Δίκτυα 527: Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών
523: Σχεδιασμός VLSI *
524: Ρομποτική (Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής)*** 548: Θέματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής
534: Τεχνολογίες Φωνής
525: Τεχνητή Όραση 533: Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση
526: Ψηφιακή Επεξεργασία Μονοδιάστατων Σημάτων 530: Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος
527: Προσαρμοστικά Συστήματα 535: Προσαρμοστικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
528: Προγραμματιζόμενοι Επεξεργαστές Σήματος 537: Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων
529: Επεξεργασία Ιατρική Εικόνας *
530: Αλγόριθμοι Πραγματικού Χρόνου και Εφαρμογές 554: Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
531: Νευρωνικά Δίκτυα και Οπτικοί Υπολογιστές 553: Οπτική Επεξεργασία Σήματος

Επεξηγήσεις
* Δεν υπάρχει αναγνώριση
** Το μάθημα 520 Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικές Δικτύων μπορεί να αναγνωριστεί σε μόνο ένα απο τα δύο
*** Το μάθημα 524 Ρομποτική αναγνωρίζεται ως εξής:
      ανάθεση Στεφανίδης – Κουρουπέτρογλου στο 548: Θέματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής
      ανάθεση Κουρουπέτρογλου στο 534: Τεχνολογίες Φωνής

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ
Για την εγγραφή του στο ΠΜΣ ο φοιτητής θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο του υπολοίπου των διδάκτρων που οφείλει από την φοίτηση του στο παλαιό ΠΜΣ. Το συνολικό κόστος διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των 600.000 ΔΡΧ ή 1.761 €.
Για κάθε εξάμηνο φοίτησης του στο νέο ΠΜΣ θα καταβάλλει στο Τμήμα δίδακτρα ύψους 147 € (διαφορά διδάκτρων παλαιού ΠΜΣ 150.000 ΔΡΧ σε σχέση με το νέο ΠΜΣ που είναι 200.000 ΔΡΧ).
    Δίδακτρα = 1.761 € + Χ * 147 €, όπου Χ είναι ο αριθμός εξαμήνων που θα χρειαστεί ο φοιτητής να διανύσει στο νέο ΠΜΣ μέχρι να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει και για την προσφορά έργου δηλαδή ο φοιτητής θα πρέπει να προσφέρει:
    Έργο = 240 ώρες + Χ * 20 ώρες, όπου Χ είναι ο αριθμός εξαμήνων.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Χ (αριθμός εξαμήνων) για το υπολογισμό διδάκτρων και προσφοράς έργου δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4)εξάμηνα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων τοποθετείται το Νοέμβριο 2004. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος και θα περιλαμβάνουν τα εξής δικαιολογητικά: