Προσφερόμενα Μαθήματα


ΠΜΣ 503: Επιστημονικοί Υπολογισμοί (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Ν. Μισυρλής, Λέκτωρ Φ. Τζαφέρης
    Σύγγραμμα:   (σημειώσεις)
    Εργασίες:   Υλοποίηση αριθμητικών μεθόδων για την επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D185/
    Προαπαιτούμενα:   Αριθμητική Ανάλυση
            Ύλη:   Εισαγωγή στην αριθμητική επίλυση των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Αριθμητική επίλυση Παραβολικών Εξισώσεων: Άμεσοι Μέθοδοι, Μέθοδος Crank-Nicolson, Σύγκλιση, Ευστάθεια. Δισδιάστατες Παραβολικές Εξισώσεις: Άμεσοι Μέθοδοι, Επαναληπτικές Μέθοδοι (ADE, ADI, LOD), Τρισδιάστατες Παραβολικές Εξισώσεις, Αριθμητική επίλυση Ελλειπτικών Εξισώσεων, Επαναληπτικές Μέθοδοι, Αριθμητική επίλυση Υπερβολικών Εξισώσεων, Άμεσοι Μέθοδοι, Επαναληπτικές Μέθοδοι.


ΠΜΣ 504: Τεχνολογία Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης, 3ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Ι. Κοτρώνης
    Σύγγραμμα:   (σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D186/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Εισαγωγή στην παράλληλη επεξεργασία: Παραδείγματα παράλληλης εκτέλεσης. Μέτρα απόδοσης και κλιμάκωση παραλληλίας. Τύποι, επίπεδα και κόκκος παράλληλου προγραμματισμού. Επισκόπηση, κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση παράλληλων αρχιτεκτονικών και υπολογιστών. Σχέση Γλωσσών και παράλληλων αρχιτεκτονικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον σχεδιασμό και εξέλιξη των MIMD Αρχιτεκτονικών (Κατανεμημένης μνήμης, Κοινής Μνήμης, Πολυνηματικών) και στις αρχές προγραμματισμού τους. Βασικές έννοιες metacomputing, Clusters, Computational Grids. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα για MIMD συστήματα, ιδιαίτερο βάρος δίδεται στο MPI και στην μεθοδολογία ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών κατά Foster.


ΠΜΣ 505: Γραφικά, Οπτικοποίηση, Μορφοκλάσματα (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης, 2ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Θ. Θεοχάρης, Διδάκτωρ Β. Δρακόπουλος
    Σύγγραμμα:   Θ. Θεοχάρης και Α. Μπεμ, "Γραφικά: Αρχές & Αλγόριθμοι"
Β. Δρακόπουλος (σημειώσεις)
    Εργασίες:   Υλοποίηση προγράμματος γραφικών με τη χρήση OpenGL
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D187/
    Προαπαιτούμενα:   Γραφικά Ι
            Ύλη:   Στάδια επεξεργασίας πολυγωνικού μοντέλου: μετασχηματισμοί, αποκοπή, προβολές, φωτισμός, αντιταύτιση, παράσταση υφής. Αλλα μοντέλα. Αλγόριθμος παρακολούθησης ακτίνας (ray-tracing): βασικός αλγόριθμος, τομή ακτίνας/αντικειμένου, περιβάλλοντες όγκοι, διαμέριση χώρου. Προηγμένα μοντέλα και αλγόριθμοι φωτισμού. Συνθετικές ταινίες (animation): μεθοδολογίες δημιουργίας, τεχνικές παρεμβολής, αρχές κίνησης χαρακτήρων, μεταμόρφωση (morphing). Οπτικοποίηση (visualization): οπτικοποίηση διανυσματικών και βαθμωτών πεδίων, οπτικοποίηση ογκομετρικών δεδομένων. Μορφοκλασματικά (fractal) σύνολα και οπτικοποίησή τους: βασικές μαθηματικές έννοιες, επαναλαμβανόμενα συστήματα συναρτήσεων (IFS), σύνολα Julia και Mandelbrot, διδιάστατες και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις τους.


ΠΜΣ 506: Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Η. Κουτσουπιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Β. Ζησιμόπουλος
    Σύγγραμμα:   Η. Κουτσουπιάς και Β. Ζησιμόπουλος (σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D188/
    Προαπαιτούμενα:   Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
            Ύλη:   Μελέτη γενικών τεχνικών επίλυσης των προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Αρχές των βέλτιστων ως προς τη λύση αλγορίθμων και των κλασσικών ευρεστικών μεθόδων, καθώς και η μέθοδος της τοπικής αναζήτησης (δομή γειτονιάς, στρατηγικές ανίχνευσης γειτονιάς, μελέτη των τοπίων). Θεωρία πιθανοτικών αλγορίθμων και εφαρμογές της σε προβλήματα βελτιστοποίησης (πρόβλημα ταιριάσματος (matching), πρόβλημα ελάχιστης τομής (mincut), πρόβλημα μεγίστου τομής (maxcut), προβλήματα αρίθμησης ή μέτρησης (αρίθμηση αναθέσεων μιας DNF φόρμουλας, προσεγγισμός της permanent, προσεγγιστική εκτίμηση όγκου κυρτών σωμάτων)).


ΠΜΣ 507: Υπολογιστική Γλωσσολογία (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γρηγοριάδου και Δρ. Ιωάννα Μαλαγαρδή
    Σύγγραμμα:   Σημειώσεις
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D191/
    Προαπαιτούμενα:   Τεχνητή Νοημοσύνη, Θεωρητική Γλωσσολογία
            Ύλη:   Εισαγωγή στην Υπολογιστική Γλωσσολογία, Εισαγωγή στη Θεωρητική Μορφολογία και Υπολογιστική Μορφολογία, Κανονικές Εκφράσεις και Αυτόματα Πεπερασμένων Καταστάσεων, Φωνολογικοί Κανόνες και Transducers, Εισαγωγή στη Γλώσσα προγραμματισμού PERL, Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων, N-grams & Aναγνώριση Γραμματικής Κατηγορίας, Υπολογιστική Λεξικογραφία, Μηχανική Μετάφραση, Parsing και Γραμματικές ανεξάρτητες από τα συμφραζόμενα, Ενοποιητικές Γραμματικές, Σημασιολογία Λέξεων και Σημασιολογικό Λεξικό Wordnet, Άρση Σημασιολογικής Αμφισημίας και Ανάκτηση Πληροφορίας.


ΠΜΣ 508: Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   2ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Π. Σταματόπουλος
    Σύγγραμμα:   (κεφάλαια από βιβλία, άρθρα από τη βιβλιογραφία, και σημειώσεις)
    Εργασίες:   Γραπτές ασκήσεις (κατάστρωση σχεδίου, μηχανική μάθηση και κατανόηση φυσικής
γλώσσας) και υλοποίηση προγραμμάτων με περιορισμούς με τη γλώσσα ECLiPSe
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D193/
    Προαπαιτούμενα:   Τεχνητή Νοημοσύνη
            Ύλη:   Εισαγωγή στη βασική τεχνητή νοημοσύνη: Μέθοδοι αναζήτησης, Αναπαράσταση γνώσης και συμπερασματολογία με λογική πρώτης τάξης. Κατάστρωση σχεδίου: STRIPS τελεστές, Γραμμικές και μη-γραμμικές προσεγγίσεις, Σύστημα TWEAK. Μηχανική μάθηση: Ανάλυση διαφορών, Χώροι εκδόσεων, Δέντρα απόφασης, Μάθηση με στιγμιότυπα, Bayesian ταξινομητές, Στοιχεία νευρωνικών δικτύων, Γενετικοί αλγόριθμοι. Κατανόηση φυσικής γλώσσας: Λογικές γραμματικές για συντακτική και σημασιολογική ανάλυση Προγραμματισμός με περιορισμούς: Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών, Τεχνικές συνέπειας σε πεπερασμένα πεδία, Βελτιστοποίηση, Λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς, Εφαρμογές.


ΠΜΣ 509: Τεχνολογία Γνώσεων (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   2ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Λέκτωρ Ι. Καράλη
    Σύγγραμμα:   (κεφάλαια από βιβλία, άρθρα από τη βιβλιογραφία, και σημειώσεις)
    Εργασίες:   Ανάπτυξη κάποιου συστήματος βασισμένου σε γνώσεις με χρήση του κελύφους CLIPS
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D194/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Αναπαράσταση και διαχείριση γνώσης (μέσω κανόνων, μέσω σημασιολογικών δικτύων, μέσω πλαισίων, μέσω αντικειμένων, μέσω λογικής πρώτης τάξης). Δομή και λειτουργία εμπείρων συστημάτων. Συλλογιστική με αβεβαιότητα (θεωρία πιθανοτήτων κατά Bayes, θεωρία βεβαιότητας, θεωρία μαρτυρίας, ασαφής λογική). Συνοπτική παρουσίαση της γλώσσας Prolog. Συνοπτική παρουσίαση του κελύφους CLIPS


ΠΜΣ 510: Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   2ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Ι. Ιωαννίδης, Καθηγητής Μ. Χατζόπουλος
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D195/
    Προαπαιτούμενα:   Βάσεις Δεδομένων
            Ύλη:   Αποθήκες Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Βάσεις και Διαδίκτυο, Διεπαφές Βάσεων Δεδομένων, Ετερογενείς Βάσεις Δεδομένων, Βάσεις Επιστημονικών Δεδομένων.


ΠΜΣ 511: Εφαρμογές Διαδικτύου (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   2ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Διδάκτωρ Στάθης Χατζηευθυμιάδης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D245/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Αρχιτεκτονική Εφαρμογών στο διαδίκτυο: Αρχιτεκτονική Client/Server και ο συσχετισμός της με το WWW, αρχιτεκτονικές πολλών στρωμάτων (n-tier), ο ρόλος του WEB Server, αρχιτεκτονική OSF DCE, αρχιτεκτονική DNA, αρχιτεκτονική WAP, WAP servers, Application Servers, ενδιάμεσο λογισμικό (middleware - corba, activeX, transaction servers, message passing, message queues). Οικοδόμηση εφαρμογών: Σχεδιασμός και μοντελοποίηση, πρωτοκόλλα και προγραμματισμός (Client Side Programming: HTML, DHTML, XML, scripting languages, Server Side Programming: JSP, ASP, CGI), πρόσβαση σε κληρονομημένα (legacy) συστήματα, επικοινωνία με βάσεις δεδομένων και συστήματα πολυμέσου, τρόποι και περιβάλλοντα υλοποίησης συναλλαγών (transactions). Ασφάλεια εφαρμογών στο διαδίκτυο: ασφάλεια πρόσβασης και διακίνησης της πληροφορίας, σύμμετρη και ασύμμετρη κρυπτογραφία, ψηφιακές υπογραφές, έμπιστες τρίτες οντότητες, Ψηφιακά πιστοποιητικά, το πρωτόκολλο X509.3, δομές PKI και PKIX, πιστοποίηση Servers και Clients, τα πρωτόκολλα SSL, TSL, S/MIME, PGP, IPSEC. Ειδικές Εφαρμογές: Ειδικά πρωτόκολλα (X509, LDAP, SOAP) και υπηρεσίες βασισμένες σε αυτά, πρωτόκολλα και τεχνικές επιχειρηματικών και οικονομικών συναλλαγών (SET, OFX, EDI, EJB, IFX), δομή και λειτουργία συστημάτων τραπεζικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου, ψηφιακών βιβλιοθηκών. Υλοποίηση Εφαρμογών: Εμπορικές εφαρμογές και συστήματα, εργαλεία ανάπτυξης, εργαστήριο.


ΠΜΣ 512: Συστήματα Πολυμέσων και Υπερμέσων (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   2ης, 5ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Διδάκτωρ Σ. Χατζηευθυμιάδης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D246/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Ορισμοί, βασικές έννοιες, τύποι δεδομένων, κωδικοποίηση και συμπίεση, συσκευές Ι/Ο και συσκευές αποθήκευσης, δικτύωση, κατηγορίες συστημάτων, πρωτόκολλα και τυποποιήσεις. Αρχιτεκτονική συστημάτων πολυμέσου και υπερμέσου, πλοήγηση και συγγραφή, μοντέλα υπερμέσου (HAM, Dexter, Trellis, Lange, Tower, MHEG), ανοικτά και κατανεμημένα συστήματα, μοντέλα κίνησης σε δικτυωμένα συστήματα πολυμέσων (MMPP model, ON/OFF model, Fluid Model, Time-Series model, TES model, Buffering, QoS), δρομολόγηση, ειδικά πρωτόκολλα (σειρά Η, CCITT, κλπ.) Εργαλεία ανάπτυξης και συγγραφής εφαρμογών, υποδείγματα συστημάτων και προδιαγραφές (Media services, Digital Video services, Teleconference services), σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση εργαλείου συγγραφής εφαρμογών πολυμέσου.


ΠΜΣ 513: Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό (εναλλάξ με το ΠΜΣ 541:Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών)
    Βασικό κατεύθυνσης:   2ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Τσαλγατίδου
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D198/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ) καί Kατηγορίες ΗΕ, Eπιχειρησιακά Μοντέλα (Business Models) στο ΗΕ, Διαδικασίες καί Συναλλαγές ΗΕ, Ασφάλεια καί Κρυπτογραφία, Προστασία Πνευμ. Ιδιοκτησίας, Αρχιτεκτονικές καί πλατφόρμες γιά ΗΕ, Συστήματα πολλαπλών πρακτόρων στο ΗΕ, Συστήματα Εργασιορροών καί ΗΕ, Πρωτόκολλα καί υπηρεσίες διαπραγμάτευσης, Έξυπνες Τεχνικές Αναζήτησης, Υπηρεσίες Κατάρτισης Συμβολαίων καί Τιμολόγησης, Εικονικές Επιχειρήσεις (Integrated/Virtual Enterprises), Μεθοδολογίες διεπιχειρησιακής τεχνολογίας, Κινητό Ηλεκτρονικό Εμπόριο: WAP (Wireless Application Protocol) Δομή, Δίκτυα καί Τερματικά, Yπηρεσίες εξαρτώμενες από τη θέση που βρίσκεται ο πελάτης (location-based services) Άλλες εφαρμογές καί Διεπαφές με χρήστη, Νομικά ζητήματα.


ΠΜΣ 514: Προσομοίωση (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης, 2ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Διδάκτωρ Δ. Αναγνωστόπουλος
    Σύγγραμμα:   Law and Kelton, "Simulation modelling and analysis", McGraw-Hill
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D199/
  Προαπαιτούμενα:   Πιθανότητες και Στατιστική
            Ύλη:   Βασικές έννοιες προσομοίωσης, είδη προσομοίωσης, όψεις μοντελοποίησης, στάδια εκτέλεσης μελέτης προσομοίωσης, πειραματισμός – εκτέλεση μοντέλου, υλοποίηση μοντέλου, παραδείγματα, εφαρμογές προσομοίωσης, μοντελοποίηση εισόδου, επιλογή κατανομών, δημιουργία τυχαίων αριθμών, μετατροπή τυχαίων αριθμών σε δείγματα κατανομών, ανάλυση εξόδου, κατασκευή αξιόπιστων μοντέλων, μέθοδοι διασφάλισης αξιοπιστίας κατά τη μοντελοποίηση της εισόδου και την υλοποίηση του μοντέλου, αποτίμηση μοντέλων, επαλήθευση μοντέλων, αντικειμενοστραφής μοντελοποίηση, γλώσσα προσομοίωσης Modsim, σχεδίαση και εκτέλεση μελέτης προσομοίωσης.


ΠΜΣ 515: Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   2ης, 3ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Ι. Ιωαννίδης, Καθηγητής Μ. Χατζόπουλος
    Σύγγραμμα:   M. Stonebraker and J. Hellerstein, "Readings in Database Systems" (3rd edition)
(άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Εργασίες:   Aνασκόπηση περιοχής ή υλοποίηση σχετικού συστήματος/εφαρμογής ελεύθερης επιλογης
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D200/
    Προαπαιτούμενα:   Βάσεις Δεδομένων
            Ύλη:   Έλεγχος συνδρομικότητας (σειριοποιησιμότητα, διφασικό κλείδωμα, αισιόδοξος έλεγχος συνδρομικότητας, ειδικοί αλγόριθμοι για Β+ δένδρα), Ανάκαμψη (αλγόριθμος προενημερωμένου ημερολογίου και ειδικότερα ο αλγόριθμος ARIES), Βελτιστοποίηση και Επεξεργασία Επερωτήσεων (αλγόριθμοι ζεύξης με κατακερματισμό και συγχώνευση σάρωση παρουσία μεγάλης μνήμης, αλγόριθμος βελτιστοποίηση βασισμένος στον δυναμικό προγραμματισμό, πιθανοτικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, χρήση ιστογραμμάτων για στατιστική προσέγγιση δεδομένων), Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων (R- δένδρα), Διαχείριση Ενδιάμεσης Μνήμης (αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδων ανάλογα με την μορφή προσπέλασης των δεδομένων), Παράλληλες και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων (έλεγχος συνδρομικότητας δια ψήφου, διφασική επικύρωση, αλγόριθμοι ζεύξης σε κατανεμημένο περιβάλλον, η μηχανή βάσεων δεδομένων GAMMA, μελλοντικές εξελίξεις στις παράλληλες βάσεις δεδομένων), Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων (στοιχεία αντικειμενοσχεσιακών βάσεων δεδομένων, το αντικειμενοστρεφές σύστημα ObjectStore), παρελθόν και μέλλον των συστημάτων βάσεων δεδομένων.


ΠΜΣ 516: Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   3ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Α. Πασχάλης
    Σύγγραμμα:   (κεφάλαια από βιβλία και άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D201/
    Προαπαιτούμενα:   Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
            Ύλη:   Γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL, περιγραφές δομής, ροής δεδομένων (dataflow) και συμπεριφοράς, σχεδίαση της διόδου δεδομένων ενός RISC ενσωματωμένου επεξεργαστή με VHDL σε περιγραφή επιπέδου μεταφοράς καταχωρητή (RTL), σχεδίαση της μονάδας ελέγχου ενός RISC ενσωματωμένου επεξεργαστή σαν αλγοριθμική μηχανή καταστάσεων (Moore και Mealy) με διαγράμματα καταστάσεων και VHDL, σχεδίαση για υψηλή δοκιμαστικότητα, σχεδίαση για χαμηλή κατανάλωση ισχύος, υλοποίηση αλγορίθμων στο υλικό, σύγκριση μεταξύ υλοποιήσεων στο υλικό και στο λογισμικό. Εργαστήριο: VHDL εξομοίωση και σύνθεση συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων, αλγοριθμικών μηχανών καταστάσεων, μνημών και RISC επεξεργαστών.


ΠΜΣ 517: Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   3ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Δημήτρης Γκιζόπουλος
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D202/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Προηγμένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών: αρχιτεκτονικές συνόλων εντολών (instruction set architectures - ISAs), παραλληλία επιπέδου εντολής (instruction level parallelism - ILP), σχεδίαση συστήματος μνήμης, παραλληλία επιπέδου νήματος (thread level parallelism - TLP), παραλληλία επιπέδου δεδομένων (data level parallelism - DLP).


ΠΜΣ 518: Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   3ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Δελής
    Σύγγραμμα:   M. Singhal and N.G. Shivaratri, "Advanced Concepts in Operating Systems", McGraw Hill, 1994
A. S. Tanenbaum, "Distributed Operating Systems", Prentice Hall, 1995
(άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D203/
    Προαπαιτούμενα:   Λειτουργικά Συστήματα I, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I
            Ύλη:   Επιθεώρηση μοντέρνων λειτουργικών συστημάτων. Πολυ-νηματικά συστήματα. Συγχρονισμός και υποστήριξη από πυρήνες. Τεχνικές διαχείρισης φυσικής-υπερβατής μνήμης και συστήματα αρχείων. Κατανεμημένα συστήματα αρχείων και διαχείριση κατανεμημένων πόρων. Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων και εξακρίβωση ταυτότητας. Κατανεμημένοι πυρήνες. Συνεργατικό caching. Συστήματα συνολικής μνήμης.


ΠΜΣ 519: Κατανεμημένα Συστήματα (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   3ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Δελής
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D204/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:  


ΠΜΣ 520: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   3ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Αναγνωστόπουλος Χρήστος, Γεωργιάδης Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος
    Σύγγραμμα:   D. Gollmann, "Computer Security", J.Wiley and Sons, 1999
A.J. Menezes, et al., "Handbook of Applied Cryptography", CRC Press, 1998
R. Oppliger, "Security Technologies for the World Wide Web", Artech House, 1999
S. Garfinkel and G. Spafford, "Practical Unix and Internet Security", O'Reilly & Associates, 1997
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D205/
    Προαπαιτούμενα:   Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
            Ύλη:   Εννοιολογική θεμελίωση όρων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Έλεγχος προσπέλασης: MAC, DAC, RBAC. Μοντέλα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ιομορφικό Λογισμικό. Αποτίμηση Συστημάτων Ασφάλειας και σχετικά Πρότυπα. Στοιχεία Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας: Κλασικές Κρυπτογραφικές μέθοδοι. Συμμετρικά και Ασύμμετρα Κρυπτοσυστήματα. Κώδικες Αυθεντικοποίησης Μηνυμάτων. Ψηφιακές Υπογραφές. Έμπιστες Τρίτες Οντότητες: απαιτήσεις χρηστών, παρεχόμενες υπηρεσίες, τεχνολογικές λύσεις, πολιτικές συντήρησης και παροχής πιστοποιητικών, μέθοδοι εποπτείας και τεχνικές αξιολόγησης. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών. Εφαρμογές σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Προστασία Ιδιωτικότητας: Οδηγίες στον ΟΟΣΑ και την ΕΕ. Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Ζητήματα Ασφάλειας Δικτύων: Κατηγορίες Απειλών, Σημεία Ευπάθειας, Αντίμετρα, Διασφάλιση. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Δικτύων ISO/OSI: Υπηρεσίες Ασφάλειας, Μηχανισμοί Ασφάλειας, Διοίκηση Ασφάλειας. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας στο Μοντέλο του Internet: Ασφάλεια επιπέδου Internet, Ασφάλεια επιπέδου Μεταφοράς, Ασφάλεια επιπέδου Εφαρμογής, Ασφάλεια υπεράνω του επιπέδου Εφαρμογής. Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων. Εφαρμογές. Ηλεκτρονικές Πύλες Ασφάλειας: Αρχιτεκτονικές, Αξιολόγηση. Εφαρμογές. Μοντέλα Ασφάλειας κινητού κώδικα: Java, ActiveX, SafeTcl. Τεχνολογίες Προστασίας Ιδιωτικότητας και Ανωνυμίας: Cookies, Anonymous Browsing, Anonymous Publishing. Τεχνολογίες Λογοκρισίας στον Παγκόσμιο Ιστό. Συστήματα Αυθεντικοποίησης σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα. Συστήματα Ασφαλών Ηλεκτρονικών Πληρωμών. Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας Πληροφοριακού Συστήματος: Μεθοδολογίες και διαθέσιμα εργαλεία.


ΠΜΣ 521: Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   3ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Λέκτωρ Γ. Γυφτοδήμος
    Σύγγραμμα:   C. Szyperski, "Component Software, Beyond Object-Oriented Programming", Addison Wesley
Martin Abadi and Luca Cardelli, "A Theory of Objects" (κεφάλαια 1-4), Springer-Verlag
(άρθρα από τη βιβλιογραφία και σημειώσεις)
    Εργασίες:   Σχεδιασμός και ανάπτυξη αντικατοπτρικού-ανακλαστικού αναλυτή κλάσεων
Δύο συγκριτικές μελέτες σύγχρονων μεθόδων προγραμματισμού
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D206/
    Προαπαιτούμενα:   Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού
            Ύλη:   Αναγκαιότητα χρήσης σύγχρονων και προηγμένων τεχνικών προγραμματισμού λόγω εξέλιξης του λογισμικού. Δυνατότητα προσαρμογής ήδη αναπτυγμένου λογισμικού στις μεταβολές των απαιτήσεων βάσει των οποίων αναπτύχθηκε. Διαχωρισμός ενδιαφερόντων ως βασική αρχή για την εξέλιξη λογισμικού, όπως στο αντικειμενοστρεφές μοντέλο. Επισκόπηση του αντικειμενοστρεφούς μοντέλου. Ανάλυση των δύο κυρίων τάσεων που διέπουν την ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού. Προβλήματα της αντικειμενοστρεφούς θεώρησης σε σχέση με την προσθετική (και όχι τη συγγραφική) εξέλιξη λογισμικού. Βασικές αρχές του μεταβαλλοστρεφούς προγραμματισμού, προσεγγίσεις για την αυξητική εξέλιξη λογισμικού και πλεονεκτήματα κάθε μίας. Πρότυπα σχεδίασης, ανακλαστικός-αντικατοπτρικός προγραμματισμός, μείκτες, θεματοστρεφής και υποκειμενοστρεφής προγραμματισμός, ρόλοι. Προγραμματισμός με χρήση συνιστωσών υπό το πρίσμα αφ' ενός της επαναχρησιμοποίησης υπάρχοντος λογισμικού, και αφ' ετέρου της εξέλιξης υπάρχοντος και λειτουργούντος λογισμικού χωρίς την ανάγκη συγγραφικών μεταβολών.


ΠΜΣ 522: Δίκτυα Επικοινωνιών (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   3ης, 4ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Λ. Μεράκος, Διδάκτωρ Ε. Χατζηευθυμιάδης
    Σύγγραμμα:   (σημειώσεις και άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D251/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Δίκτυα Επικοινωνιών και το Internet. Δικτυακές Εφαρμογές. Αρχές σχεδιασμού και υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς, πολυπλεξία εφαρμογών, UDP, αρχές αξιόπιστης μεταφοράς δεδομένων, TCP, έλεγχος συμφόρησης. Επίπεδο δικτύου, αρχές δρομολόγησης, ιεραρχική δρομολόγηση, IP, δρομολόγηση στο Internet, δρομολογητές, IPv6, δρομολόγηση πολλαπλών παραληπτών. Επίπεδο ζεύξης και τοπικά δίκτυα, ανίχνευση και έλεγχος λαθών, δίκτυα και πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης, Ethernet, IEEE 802.11, PPP, δίκτυα τεχνολογίας ΑΤΜ, frame relay. Μοντέλα καθυστέρησης: βασικά μοντέλα και αποτελέσματα από την θεωρία ουρών και εφαρμογές στα δίκτυα. Tεχνικές ελέγχου ποιότητας υπηρεσίας. Εισαγωγή σε ασύρματα και κυψελωτά συστήματα και δίκτυα κινητών επικοινωνιών


ΠΜΣ 523: Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   4ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Σταυρακάκης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D208/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Προχωρημένα θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων.  Στοχαστική μελέτη σχημάτων κατανομής δικτυακών πόρων για υποστήριξη εφαρμογών ευρείας ζώνης. (Μελέτη σχημάτων ελέγχου κίνησης, αποδοχής κλήσεων. Ισοδύναμο εύρος ζώνης. Μελέτη ποιότητας υπηρεσιών από άκρη σε άκρη). Ειδικά θέματα τεχνολογίας Internet και ΑΤΜ (όπως: σχήματα υποστήριξης ποιότητας υπηρεσιών, πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής, πρωτόκολλα υποστήριξης πολυμέσων, κ.λ.π.).


ΠΜΣ 524: Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   4ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Σταυρακάκης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D209/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Σύντομη ανασκόπηση θεωρίας πιθανοτήτων. Εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις. Μελέτη των  ανελίξεων Bernoulli και Poisson. Παρουσίαση και μελέτη των Μαρκοβιανών ανελίξεων (περιγραφή, ιδιότητες, οριακή συμπεριφορά, παραδείγματα). Ανανεωτικές και αναγεννητικές ανελίξεις. Στοιχεία θεωρίας αναμονής (M/G/1). Στοχαστική μοντελοποίηση πηγών δικτυακής κίνησης και μελέτη απόδοσης σχημάτων κατανομής δικτυακών πόρων.


ΠΜΣ 525: Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Θερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   4ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Λέκτορας Αλωνιστιώτη Αθανασία
    Σύγγραμμα:   (σημειώσεις και άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D210/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Εισαγωγή στα συστήματα και στα πρωτόκολλα σηματοδοσίας. Πρωτόκολλα σηματοδοσίας δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών ISDN (Q.931, SS7). Τυποποιημένα πρωτόκολλα σηματοδοσίας δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευρείας ζώνης Β-ISDN (Q.2931, Β-ISUP, ΡΝΝΙ). Αντικειμενοστραφή πρωτόκολλα και συστήματα σηματοδοσίας δικτύων ευρείας ζώνης. Σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πρωτοκόλλων σε δίκτυα και φορμαλιστική προδιαγραφή τους (SDL). Εισαγωγή στα Ευφυή Δίκτυα (Intelligent Networks) και στα πρωτόκολλα των ομάδων δυνατοτήτων 1 και 2 (IN CS-1,2). Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δικτύων κινητών επικοινωνιών (GSM).


ΠΜΣ 526: Επικοινωνίες Κινητών (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   4ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Γ. Στεφάνου
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D211/
    Προαπαιτούμενα:   (προπαρασκευαστικά σεμινάρια)
            Ύλη:   Εισαγωγή στα συστήματα κινητών επικοινωνιών. Κυψελωτά συστήματα: Βασικές αρχές σχεδίασης: Επαναχρησιμοποίηση Συχνοτήτων, Τεχνικές εκχώρησης καναλιών, Τεχνικές μεταβίβασης, Παρεμβολές και χωρητικότητα του συστήματος, Βαθμός Εξυπηρέτησης, Παραδείγματα. Διάδοση ραδιοκυμάτων σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών: Ισοζύγιο Ισχύος Ασύρματων Ζεύξεων από μοντέλα απωλειών, Μοντέλα Εξωτερικού Περιβάλλοντος  (Outdoor) - Εσωτερικού Περιβάλλοντος  (Indoor), Παράμετροι Πολυδιόδευσης, Στατιστικές Δεύτερης τάξης. Ψηφιακές τεχνικές διαμόρφωσης για κινητά. Iισοστάθμιση, διαφορική λήψη και κωδικοποίηση καναλιού: Βασικές έννοιες Ισοστάθμισης, Τεχνικές Διαφορικής Λήψης. Tεχνικες πολλαπλής πρόσβασης: FDMA, TDMA, Διάχυσης Φάσματος (FHMA, CDMA, Hybrids), SDMA. Σύστημα GSM: Υπηρεσίες και Δυνατότητες Αρχιτεκτονική του Συστήματος, Το ασύρματο υποσύστημα - Τύποι καναλιών - Δομή πλαισίων, Παραδείγματα κλήσεων, Τεχνική GPRS - Το Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών (WAP). Σύστημα DECT: Δυνατότητες και Χαρακτηριστικά, Αρχιτεκτονική του Συστήματος, Αρχή Λειτουργίας, Η ασύρματη ζεύξη, Παραδείγματα (GSM-DECT, To DECT σαν σύστημα WLL). Σύστημα TETRA: Συστήματα PMR, PAMR, Αρχιτεκτονική του Συστήματος TETRA, Εφαρμογές. Μελλοντικά συστήματα: To πρότυπο UMTS - IMT2000.


ΠΜΣ 527: Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   4ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Ομότιμος Καθηγητής Κ. Καρούμπαλος, Επίκουρος Καθηγητής Δ. Συβρίδης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D212/
    Προαπαιτούμενα:   (προπαρασκευαστικά σεμινάρια)
            Ύλη:   Εισαγωγή και ταξινομήσεις (οι γενιές δικτύων, οι τοπολογίες και οι τύποι πολλαπλής πρόσβασης. SONET, OTDN, Αμιγώς Οπτικά Δίκτυα WDM). Τοπολογικές όψεις των Δικτύων WDM και αναγκαία Δομικά Στοιχεία. Κύριες "φυσικές τοπολογίες" για LAN,MAN (απαιτήσεις, συγκρίσεις, προβλήματα και αντιμετώπισή τους για ζεύξεις, αρτηρίες, αστέρες). Τύποι "τοπολογίας φυσικής διαδρομής" MAN,WAN, δρομολόγησης μήκους κύματος: (στατικής, δυναμικής- αναμορφώσιμης, με ή χωρίς μετατροπή μήκους κύματος). Στοιχεία "λογικής" (virtual) τοπολογίας. Επισκόπηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των αναγκαίων δομικών στοιχείων. Δίκτυα "Ευρυεκπομπής και Επιλογής" (Broadcast & Select) για Τοπικά. Μητροπολιτικά WDM (LAN/MAN). Ταξινόμηση των δικτύων και μελέτη μερικών περιπτώσεων: i) απλού-άλματος (single-hop), ii) πολλαπλού-άλματος (Multi-hop). Δίκτυα Δρομολόγησης Μήκους Κύματος (Wavelength-Routing) για δίκτυα «ευρείας περιοχής» (WAN). Στοιχεία: Οπτικού CDMA, Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων, Φωτονικής μεταγωγής πακέτων.


ΠΜΣ 528: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   4ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Ν. Καλουπτσίδης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D213/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Βασικές έννοιες απο τα σώματα Galois, χωρητικότητα καναλιού, αξιόπιστη μετάδοση και το δεύτερο θεώρημα του Shannon, το αθροιστικό Γκαουσιανό κανάλι, βασικές κατηγορίες κωδίκων (γραμμικοί, κυκλικοί, BCH, Reed Solomon, κώδικες αλγεβρικής γεωμετρίας), Αποκωδικοποιητές (Berlekamp-Massey,
αλγόριθμος Ευκλείδη, φασματικές τεχνικές), διόρθωση καταιγιστικών λαθών, συγκεραστικοί κώδικες και αποκωδικοποίηση μέγιστης πιθανοφάνειας. Εργαστηριακή υποστήριξη στο Matlab.


ΠΜΣ 529: Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   4ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Αραπογιάννη
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D214/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Αρχές σχεδίασης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αρχιτεκτονικές Πομποδεκτών. Ολοκλήρωση ενεργών και παθητικών στοιχείων για Υ.Σ. Ενισχυτές χαμηλού θορύβου σε διπολική τεχνολογία, σε τεχνολογία CMOS, BiCMOS και SiGe. Συντονιζόμενοι ενισχυτές. Ενισχυτές Υ.Σ. και AGC. Μίκτες - Απόρριψη ειδώλου - Διαμόρφωση Ι-Q. Ταλαντωτές - VCO - PLL - Πολλαπλασιαστές και Διαιρέτες συχνότητας. Ολοκληρωμένα φίλτρα RF. Διαμορφωτές - Αποδιαμορφωτές. Εργαστήριο.


ΠΜΣ 530: Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   5ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Αναπληρωτής Καθηγητής Ελευθεριάδης Αλέξανδρος
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D255/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Επισκόπηση βασικών εννοιών, Σχεδιασμός φίλτρων (κατωπερατά, ζωνοπερατά, ανωπερατά αποκοπής ζώνης), Πολυρυθμική επεξεργασία σήματος, Filter banks, Συνθήκες τέλειας ανασύστασης, Χώρος κατάστασης, Καταστατικές εξισώσεις, Πίνακας καταστατικής μετάβασης, Ελεγξιμότητα, Παρατηρισιμότητα, Συνάρτηση μεταφοράς από καταστατικές εξισώσεις, Ασυμπτωτική ευστάθεια.


ΠΜΣ 531: Ψηφιακές Επικοινωνίες για Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   5ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Ομότιμος Καθηγητής Κ. Καρούμπαλος, Επίκουρος Καθηγητής Ε. Σαγκριώτης
    Σύγγραμμα:   J. Proakis and M. Salehi, "Communications Systems Engineering" (2nd edition), Prentice Hall
(άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D216/    
    Προαπαιτούμενα:   Εισαγωγή στις Ψηφιακές Επικοινωνίες
            Ύλη:   Εισαγωγή (η επανάσταση των υψήρρυθμων επικοινωνιών οπτικών και κινητών, oι τύποι δικτύων πρόσβασης για υπηρεσίες ευρείας ζώνης). Επισκόπηση των Παραδοσιακών Σχημάτων Ψηφιακής Διαμόρφωσης (ASK PSK, FSK διαφοροποίηση των επιδόσεων με τη χρήση Μιαδικών σχημάτων, οι δυνατότητες μικτών ψηφιακών συστημάτων, αστερισμοί, απόσταση συμβόλων αστερισμού). Μιαδικά Συστήματα Ψηφιακής Διαμόρφωσης με Ορθογώνιες Φέρουσες (διαμόρφωση QAM, συστήματα DMT χρήση των συστημάτων DMT σε ενσύρματα τηλεφωνικά δίκτυα, η τεχνική των XDSL χρήση των συστημάτων DMT σε ασύρματα δίκτυα, η τεχνική των OFDM). Συνδυασμός Κωδικοποίησης και Διαμόρφωσης (προκωδικοποίηση, διαγράμματα trellis και αλγόριθμος Viterbi, κωδικοποίηση για κανάλια με περιορισμένο εύρος ζώνης, η τεχνική TCM ). Συστήματα Διάχυτου Φάσματος (το μοντέλο των συστημάτων, σύστημα άμεσης ακολουθίας, σύστημα μεταπήδησης συχνότητας, μερικές εφαρμογές CDMA, σήματα χαμηλής φωρασιμότητας, αντιμετώπιση jamming, αντιμετώπιση multipath). Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος για Επικοινωνίες Ευρείας Ζώνης (ταυτοποίηση και εξισωτές καναλιού, πρόγνωση μεγάλης κλίμακας για σήματα με διαλείψεις, αλγόριθμοι για τον περιορισμό του εύρους ζώνης) Modems για TV Καλώδιο (θόρυβος και προβλήματα στη διαβίβαση διακριτών δεδομένων, τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης, τυπικές μέθοδοι υλοποίησης του cable modem). Ασύρματες Επικοινωνίες Ευρείας Ζώνης (LMDS, MMDS, WAP, GPRS).


ΠΜΣ 532: Αναγνώριση Προτύπων (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   5ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Σ. Θεοδωρίδης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D217/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Επισκόπηση βασικών εννοιών (Ταξινομητές Bayes, πλησιέστερης γειτνίασης), Πολυστρωματικά Perceptrons, Αλγόριθμος οπισθοδρομικής διάδοσης, RBF δίκτυα, Template matching, Δυναμική Χρονική Στρέβλωση, Hidden Makov Models, Εκπαίδευση χωρίς δάσκαλο, k-means αλγόριθμος.


ΠΜΣ 533: Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   5ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Ε. Σαγκριώτης, Καθηγητής Δ. Κάβουρας (ΤΕΙ-Α)
    Σύγγραμμα:   R. Haralick and L. Shapiro, "Computer and Robot Vision" volume 1, Addison Wesley, 1992
(άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D218/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Μέθοδοι Κατωφλίωσης, Μέθοδοι Ανίχνευσης Ακμών, Σύνδεση Ακμών και Εξαγωγή Περιγράμματος, Τελεστές Διεύρυνσης και Διάβρωσης, Αλγόριθμος Δημιουργίας Σκελετού Μορφής, Αλγόριθμος Εκλέπτυνσης, Μέθοδοι Ποσοτικής Περιγραφής της Υφής και Εξαγωγή Ουσιωδών Χαρακτηριστικών, Κατάτμηση Εικόνας με Βάση την Υφή Περιοχών της, Μετασχηματισμός Προοπτικής και Ομογενείς Συντεταγμένες, Φυσικό Μοντέλο της Φωτογραφικής Μηχανής. Μαθηματικό Μοντέλο της Φ.Μ. και Προσδιορισμός των Παραμέτρων του, Εφαρμογές, Χρήση της Διαφοράς Εικόνων στην Ανάλυση της Κίνησης, Τεχνική Ανίχνευσης Κινούμενης Ακμής, Τεχνική των Πεδίων Οπτικής Ροής.


ΠΜΣ 534: Τεχνολογίες Φωνής (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   5ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Γ. Κουρουπέτρογλου
    Σύγγραμμα:   Γ. Κουρουπέτρογλου, "Μαθήματα Επεξεργασίας Ομιλίας" (σημειώσεις), 2001
(άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D219/
    Προαπαιτούμενα:    
            Ύλη:   Σημαντικότητα των τεχνολογιών φωνής: α) στην επικοινωνίας ανθρώπου - μηχανής, β) στη διαπροσωπική επικοινωνίας υποβοηθούμενη από υπολογιστή και γ) στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί μέθοδοι ψηφιακής ανάλυσης σημάτων ομιλίας, ανάλυση βασισμένη στην ακοή, χρονοσυχνοτικές αναπαραστάσεις σημάτων ομιλίας. Κωδικοποίηση ομιλίας: vocoders. Συμπίεση MPEG. H φωνή πάνω στο IP (Internet Protocol) και σε ATM (Asynchronous Transfer Mode). Μέθοδοι σύνθεσης ομιλίας: κωδικοποίηση κυματομορφής, ανάλυση-σύνθεση, με κανόνες, μετατροπή κειμένου σε ομιλία. Αυτόματη αναγνώρισης ομιλίας: ταίριασμα προτύπων ιχνών και Δυναμική Χρονική Στρέβλωση, στοχαστικές μέθοδοι βασισμένες σε Κρυφά Μοντέλα Markov και σε Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, τεχνικές
βασισμένες σε γνώση. Αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής με ομιλία: μοντελοποίηση διαλόγων, επίδραση περιβάλλοντος και θορύβου, πολιτροπική αλληλεπίδραση, ανθρώπινοι παράγοντες. Εργαλεία τεχνολογίας ομιλίας: JAVA, Speech API. Εφαρμογές τεχνολογίας ομιλίας στις τηλεπικοινωνίες, τα υπολογιστικά συστήματα και τα βοηθήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες.


ΠΜΣ 535: Προσαρμοστικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   5ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Σ. Θεοδωρίδης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D220/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Φίλτρα Wiener, Προσαρμοστικοί αλγόριθμοι, LMS RLS, Φίλτρα Kalman, πρόβλεψη ταυτοποίηση και φιλτράρισμα αναδρομικών μοντέλων, γραμμική παλινδρόμηση, οργανικές μεταβλητές, αλγόριθμος πρόγνωσης λάθους, μοντέλα box-jenkins. Εφαρμογές σε Σχεδιασμό εξισωτών καναλιών, Ηχοαφαιρετών, Array Processing, Έξυπνες κεραίες.


ΠΜΣ 536: Συμπίεση Δεδομένων (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   4ης, 5ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Ε. Σαγκριώτης
    Σύγγραμμα:   J. Proakis and M. Salehi, "Communications Systems Engineering" (2nd edition), Prentice Hall
J. Lim, "Two Dimensional Signal and Image Peoscessing" (2nd edition), Prentice Hall, 1990
(άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D221/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Επανάληψη Βασικών Εννοιών από Θεωρία Πληροφορίας, Κωδικοποίηση Εξόδου Πηγής με Διακριτά Ανεξάρτητα Σύμβολα, Κωδικοποίηση Εξόδου Πηγής Κυματομορφών, Κβαντιστές (Βέλτιστος, Ομοιόμορφος Βέλτιστος με άριστη κωδικοποίηση, προσαρμοστικός Κβαντιστής), Διανυσματική Κβάντιση, DPCM- Κωδικοποίηση με μεθόδους Γραμμικής Πρόγνωσης, Κωδικοποίηση με χρήση μετασχηματισμών- KLM και DCT, Ιεραρχική Κωδικοποίηση Εικόνας, Τεχνικές Κωδικοποίησης Video, Πρακτικά Σχήματα κωδικοποίησης Ήχου και Εικόνας (JPEG, ~E, MPEG-7).


ΠΜΣ 537: Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   5ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Γ. Κουρουπέτρογλου
    Σύγγραμμα:   Γ. Κουρουπέτρογλου, "Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων - DSPs" (σημειώσεις), 1998
(άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D250/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και συστήματα Επεξεργαστών Ψηφιακών Σημάτων - ΕΨΣ (Digital Signal Processors - DSPs): Πλεονεκτήματα των ΕΨΣ, Χαρακτηριστικά συστημάτων ΕΨΣ, Εφαρμογές ΕΨΣ. Αρχιτεκτονικές υπολογιστών για επεξεργασία σήματος: Αρχιτεκτονική Harvard, Οργάνωση μνήμης, Σωλήνωση (pipelining), Πολλαπλασιαστής συσσωρευτής σε υλική (hardware) μορφή, Ειδικές εντολές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, Πολλαπλότητα υλικού, Κρυφή μνήμη (cache) πάνω στην ψηφίδα (chip), τρόποι διευθυνσιοδότησης. Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων για γενική χρήση: Η οικογένεια TMS320 της Texas Instruments, H οικογένεια DSP56000 της Motorola, H οικογένεια ADSP2100 της Analog Devices. Υλοποίηση αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος σε Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων γενικής χρήσης: Ψηφιακά φίλτρα FIR, Ψηφιακά φίλτρα IIR, Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier. Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων για ειδική χρήση: Ψηφιακά φίλτρα FIR, Ψηφιακά φίλτρα IIR, Επεξεργαστές FFT σε υλική μορφή. Περιφερειακά στους ΕΨΣ: Αναλογικά περιφερειακά εισόδου/εξόδου, Περιφερειακά on-chip, Σειριακές και παράλληλες θύρες. Συστήματα ανάπτυξης Εφαρμογών: Εργαλεία ανάπτυξης σε γλώσσα Assembly και σε ανώτερες γλώσσες.


ΠΜΣ 538: Διοίκηση Επιχειρήσεων (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό (δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 22/11 - έναρξη 20-30/11 - διακοπή στις εξετάσεις)
    Βασικό κατεύθυνσης:   6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Δ. Μαυράκης
    Σύγγραμμα:   H. Koontz and H. Weihrich, "Essentials of Management" (5th edition), Mc Graw Hill
J. C. Van Horne, "Financial Management and Policy" (10th Edition), Prentice Hall
A. Shtub, J. Bard, and S. Globerson, "Project Management", Prentice Hall
(σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D223/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Οικονομική Ανάλυση, επιλογή προγραμμάτων, μέθοδος αξιολόγησης πολλαπλών κριτηρίων, δομή προγράμματος (σχεδίαση, επιλογή, διοίκηση, έλεγχος), σχεδιασμός προγράμματος, προυπολογισμός προγράμματος, διαχείριση πόρων, κοστολόγηση κύκλου ζωής, έλεγχος προγράμματος, εμπορικές εταιρείες. (Σεμιναριακή οργάνωση μαθήματος. Διαθέσιμος κανονισμός μαθήματος.)


ΠΜΣ 539: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Δ. Μαρτάκος
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D224/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα, Οργανισμοί και Λειτουργικές Διαδικασίες. Πληροφορία, Μάνατζμεντ και Λήψη Αποφάσεων. Ηθική και Κοινωνικές Πτυχές, Οργανωτικός Ανασχεδιασμός και Πληροφοριακά Συστήματα. Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων. 'Ποιότητα' και Πληροφοριακά Συστήματα. Παράγοντες Επιτυχίας - Λόγοι Αποτυχίας των Πληροφοριακών Συστημάτων. Διαχείριση Γνώσης και Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης στη Λήψη Αποφάσεων. Διεθνής Στρατηγική Οργανισμών και Πληροφοριακά Συστήματα. Ειδικές Εφαρμογές (ERPs, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Document Management, Workflow, κλπ.)


ΠΜΣ 540: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρη Καθηγήτρια Μ. Γρηγοριάδου
    Σύγγραμμα:   (σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D225/
    Προαπαιτούμενα:   Πληροφορική και Εκπαίδευση
            Ύλη:   Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Ηλεκτρονικά βιβλία, Προγράμματα εξάσκησης, Προγράμματα εκπαίδευσης ή εξατομίκευσης διδασκαλίας, Αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις. Προγράμματα δημιουργίας και έκφρασης, Γλώσσες προγραμματισμού για παιδιά logo, Εκπαιδευτικά προγράμματα για Ειδική Αγωγή, Η εκπαιδευτική χρήση γενικών προγραμμάτων: επεξεργαστές κειμένου ή κειμενογράφοι, λογιστικά φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Συστήματα συγγραφής προγραμμάτων. Σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού: Σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές σχεδίασης, Η εποικοδομητική αντίληψη για τη μάθηση, Η αντίληψη για την εγκατεστημένη γνώση, H συνεργατική μάθηση και η παιδαγωγική της αποφυγής των διακρίσεων, Η συστηματική τάση και ο παιδαγωγικός σχεδιασμός, Η τάση κατάρτισης σε υποτυπώδες περιβάλλον υπερμέσων, Παραδείγματα λογισμικού διερευνητικού τύπου, «Διανύσματα στη Φυσική και τα Μαθηματικά», «Μάθημα», «Κασταλία». Διδακτική αξιοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: μελέτες περίπτωσης, 'Μαθαίνοντας για την Τριβή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού «Διανύσματα»', 'Μαθαίνοντας ελληνικά με τη βοήθεια της «Λογομάθειας»'. Νοήμονα Εκπαιδευτικά προγράμματα, Μοντέλο μαθητή, Διαγνωστικό τμήμα, Μελέτες περίπτωσης "ASSA", "INSPIRE". Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο διαδίκτυο, Μελέτη περίπτωσης, «Ανάπτυξη προσομοίωσης για την κρυφή μνήμη.


ΠΜΣ 541: Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό (εναλλάξ με το ΠΜΣ 513:Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου)
    Βασικό κατεύθυνσης:   2ης, 6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Τσαλγατίδου
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D226/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Επιχειρησιακές Διαδικασίες (ΕΔ) καί Κατηγορίες αυτών, Κύκλος ζωής ΕΔ, Moντέλα ΕΔ καί κατηγορίες αυτών (προσανατολισμένα σε δραστηριότητες, πράκτορες, στόχους, γραφικά μοντέλα κλπ.), Αναδιοργάνωση ΕΔ (ΑΕΔ) καί Μεθοδολογίες (Μεθοδολογία κατά Davenport, Hammer & Champy, Jacobson, PADM κλπ.), Σύγκριση μεθοδολογιών, Εργαλεία μοντελοποίησης ΕΔ (λειτουργικότητα, μοντέλα, κλπ.), Εργαλεία αυτοματοποίησης ΕΔ (π.χ. WFMS), Διαλειτουργικότητα καί σύγριση εργαλείων, Ερευνητικά ζητήματα


ΠΜΣ 542: Εκπαίδευση από Απόσταση (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   6ης
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρη Καθηγήτρια Μ. Γρηγοριάδου
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D400/
    Προαπαιτούμενα:   Πληροφορική και Εκπαίδευση
            Ύλη:   Παραδοσιακά και Ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαίδευση από Απόσταση, Οργάνωση σχετική με την Ανοικτή Εκπαίδευση, Αρθρωτό σύστημα. Σχεδιασμός ειδικών εκπαιδευτικού υλικού, Αποθήκευση και διανομή εκπαιδευτικού υλικού, Διαχείριση της επικοινωνίας. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μελέτες περίπτωσης ιδρυμάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αξιολόγηση συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση, Στόχοι, άξονες και κριτήρια αξιολόγησης. Εκπαίδευση από Απόσταση στο διαδύκτιο, Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία, Η μελέτη περίπτωσης του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες», Η μελέτη περίπτωσης του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών». Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα στο Διαδικτύο, Η μελέτη περίπτωσης του INSPIRE.


ΠΜΣ 544: Αριθμητική Βελτιστοποίηση (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Διδάκτωρ Ν. Δάρας
    Σύγγραμμα:   (σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D229/
    Προαπαιτούμενα:   Αριθμητική Ανάλυση Ι
            Ύλη:   Ακρότατα, τετραγωνικές μορφές, αλγόριθμοι κατάβασης, τεχνικές line search. Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς: μέθοδοι Newton, quasi-Newton, συζυγών κατευθύνσεων, μη-γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων. Βελτιστοποίηση υπό περιορισμούς: γραμμικός, τετραγωνικός και μη γραμμικός προγραμματισμός. Μέθοδοι Simplex, εσωτερικού σημείου, πολλαπλασιαστές Lagrange. Case studies με χρήση γλώσσας αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε σχεδιασμό αεροδυναμικού σχήματος, μηχανικών εξαρτημάτων, χωροδικτυωμάτων.


ΠΜΣ 546: Υπολογιστική Άλγεβρα (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Ι. Εμίρης
    Σύγγραμμα:   (σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D231/
    Προαπαιτούμενα:   Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
            Ύλη:   Περιοχές εφαρμογών: Υπολογιστική μοριακή βιολογία. Κινηματική ρομπότ και κάμερας στη ρομποτική και μηχανική όραση. Γεωμετρική μοντελοποίηση, σχεδιασμός με υπολογιστή και γραφική. Eπεξεργασία σήματος και εικόνας. Θέματα: Αποτελεσματική ακριβής αριθμητική ακεραίων, πινάκων και πολυωνύμων (υπολογισμός τιμής, παρεμβολή). Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT). Kινέζικο θεώρημα και παρεμβολή. Μέγιστος κοινός διαιρέτης ακεραίων και πολυωνύμων. Πολυώνυμα σε μια μεταβλητή: Αντιπαράθεση πραγματικών και μιγαδικών ριζών. Επαναληπτικές μέθοδοι (Newton), ακολουθίες Sturm. Yπογραφή πίνακα (signature) και απομόνωση ριζών. Συστήματα πολυωνύμων σε πολλές μεταβλητές: Όρια στο πλήθος κοινών ριζών. Βάσεις Groebner, αλγόριθμος του Buchberger. Μέθοδοι πινάκων, απαλείφουσα (resultant) και αναγωγή της επίλυσης σε προβλήματα αριθμητικής γραμμικής άλγεβρας. Απαλείφουσα κατά Sylvester, Bezout και Μacaulay. Αραιότητα και δομημένοι πίνακες. Θεωρητική ή πρακτική άσκηση σε Matlab, Maple ή Mathematica.


ΠΜΣ 547: Θεμελίωση Βάσεων Δεδομένων (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Από το εαρινό εξάμηνο 2005
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Μανόλης Κουμπαράκης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://cgi.di.uoa.gr/~pms547/
    Προαπαιτούμενα:   Προπτυχιακά μαθήματα Βάσεων Δεδομένων ή Τεχνητής Νοημοσύνης. Υπόβαθρο σε Θεωρητική Πληροφορική και ειδικότερα σε Μαθηματική Λογική, Αλγόριθμους και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο μάθημα.
            Ύλη:   Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων (υπολογιστική πολυπλοκότητα, εκφραστικότητα, επεξεργασία, άλγεβρες, ισοδυναμίες), Λογική και Βάσεις Δεδομένων, Μοντέλα Δεδομένων (σχεσιακό, αντικειμενοστρεφή), Θεωρία Συσνδρομικότητας.


ΠΜΣ 549: Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Μανωλάκος
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D234/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Συσχεδίαση υλικού και λογισμικού για ένθετα συστήματα υψηλής πολυπλοκότητας συγκεκριμένων εφαρμογών από το χώρο των υπολογιστικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, των συστημάτων επεξεργασίας σήματος και των συστημάτων ελέγχου. Θεωρία: Φορμαλιστικές περιγραφές συμπεριφοράς ένθετων συστημάτων. Δημιουργία μοντέλων. Διαμέριση υλικού και λογισμικού. Σύνθεση υλικού και λογισμικού. Επιβεβαίωση σχεδίασης. Ένθετοι επεξεργαστές. Ένθετα συστήματα επεξεργασίας σήματος. Ένθετα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Ένθετα συστήματα ελέγχου. Εργαστήριο: Εφαρμογές ανάπτυξης ένθετων συστημάτων στο εργαστήριο με τη χρήση κατάλληλου αναπτυξιακού περιβάλλοντος και εργαλείου σχεδίασης και υλοποίησης στο υλικό με FPGA, που χρησιμοποιείται ευρέως από τις βιομηχανίες (π.χ. XILINX FPGA Foundation Express).


ΠΜΣ 550: Ασύρματες Επικοινωνίες (2 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   2
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Μ. Μολυμπάκης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D235/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες: [Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ασύρματη τηλεπικοινωνία, φάσμα συχνοτήτων, ηλεκτρομαγνητική ισχύς, ανάκλαση και διάθλαση επιπέδου κύματος, πλάγια πρόσπτωση]. Διάδοση Η/Μ κυμάτων:[ Ελεύθερος χώρος-Γήϊνος χώρος, κύμα εδάφους, κύμα χώρου, κύμα επιφάνειας, συνθήκη οπτικής επαφής, επίδραση εμποδίων - Τροποσφαιρική Διάδοση, διάθλαση, πολλαπλές οδεύσεις, κυματοδηγός, διαλείψεις, διαφορική λήψη - Ιονοσφαιρική Διάδοση, συχνότητα πλάσματος, κρίσιμη συχνότητα, ιονοσφαιρική διάθλαση, ανάκλαση, ιονοσφαιρικές μεταβολές , μαγνητικό πεδίο και Μodes διάδοσης, Faraday, υπολογισμός ραδιοζεύξεων, προσωπικές επικοινωνίες]. MODERN HF COMMUNICATIONS: [Συστήματα εκτίμησης καναλιού σε πραγματικό χρόνο <Real Time Channel Evaluation>, Εισαγωγή, γενικευμένος RTCE αλγόριθμος, κατάταξη συστημάτων RTCE].


ΠΜΣ 551: Δορυφορικές Επικοινωνίες (2 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   2
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Δ. Συβρίδης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D236/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Αρχιτεκτονικές και γενικά χαρακτηριστικά δορυφορικών συστημάτων, και παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες. Δορυφορικές τροχιές, μελέτη των διαφόρων τύπων τροχιών και υπολογισμός των βασικών χαρακτηριστικών τους. Ανάλυση ζεύξης, επίδραση του μέσου διάδοσης. Βασικά χαρακτηριστικά της ζεύξης και ισολογισμός ισχύος. Θόρυβος στις δορυφορικές ζεύξεις, χαρακτηριστικά και πηγές προέλευσης, υπολογισμός του λόγου φέροντος προς θόρυβο για διάφορες περιπτώσεις ζεύξεων. Τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης σε δορυφορικά συστήματα, συστήματα διαίρεσης συχνότητας (FDMA) , χρόνου (TDMA) και κώδικα (CDMA), συστήματα σταθερής και μεταβλητής χωρητικότητας. Δορυφόροι πολλαπλών δεσμών. Διασύνδεση δεσμών με αλλαγή πομποδεκτών στο δορυφόρο (transponder hopping) ή με μήτρα μεταγωγής (on board switching). Δορυφορικά συστήματα μέσης και χαμηλής τροχιάς, μέθοδοι διασύνδεσης δορυφόρων σε δορυφορικά δίκτυα. Δομή, χαρακτηριστικά και οργάνωση σταθμού εδάφους και δορυφόρου. Σύγχρονες εξελίξεις στα δορυφορικά συστήματα και σχετικές τεχνοοικονομικές παράμετροι.


ΠΜΣ 552: Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα - Μετάδοση, Μεταγωγή, Πρόσβαση (2 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   2
    Διδάσκοντες:   Διδάκτωρ Ι. Ορφανός, Διδάκτωρ Γονιδάκης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D237/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   ΜΕΤΑΓΩΓΗ: Εξέλιξη Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, αρχές μεταγωγής κυκλώματος και πακέτων. Δομή κόμβου μεταγωγής κυκλώματος, τρόποι μεταγωγής κυκλώματος. Δομή τηλεφωνικού δικτύου, δρομολόγηση. Θεωρία τηλεφωνικής κίνησης. Δίκτυο Σηματοδοσίας: Αρχιτεκτονική, πρωτόκολλα, λειτουργία. Ευφυές Δίκτυο: αρχιτεκτονική, υπηρεσίες. ISDN: χαρακτηριστικά, δομικά στοιχεία και λειτουργίες δικτύου, σηματοδοσία χρήστη-δικτύου, υπηρεσίες. ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Ιεραρχία PDH: Πολυπλεξία 1ης τάξης, πολυπλεξία ανωτέρων τάξεων, σηματοδοσία σε συστήματα PDH, cross-connect, αρχιτεκτονική δικτύων PDH. SDH Ιεραρχία: δομή πλαισίου, λειτουργίες πολυπλέκτη-απομαστευτή (ADM), αρχιτεκτονική οπτικών δικτύων SDH, συγχρονισμός SDH πολυπλεκτών, δίκτυο συγχρονισμού. Οπτική Πολυπλεξία: συστήματα, αρχιτεκτονική δικτύου. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Λειτουργίες δικτύου πρόσβασης, αρχιτεκτονική δικτύου πρόσβασης, ενσύρματα, ραδιοηλεκτρικά, οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Τεχνολογίες xDSL.


ΠΜΣ 553: Οπτική Επεξεργασία Σήματος (2 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   2
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Ν. Θεοφάνους
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D238/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Μετασχηματισμός Fresnel, Μετασχηματισμός Fourier στην Οπτική και παράγωγα αυτού, Οπτική χωρητικότητα και πυκνότητα πακετοποίησης, Οπτική συνεκτικότητα συστήματος (coherence), Οπτική φασματική ανάλυση (γενικά). Χωρικοί διαμορφωτές φωτός, Η διαδικασία φώρασης στο πεδίο Fourier, Αναλύτης φάσματος Raster - Format, Οπτικό χωρικό φιλτράρισμα, Χωρικά φίλτρα πραγματικής και μιγαδικής τιμής, Συμβολομετρικές μέθοδοι για την κατασκευή φίλτρων, Επεξεργασία πληροφορίας με οπτικά φίλτρα, Οπτικοί επεξεργαστές.


ΠΜΣ 554: Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Δ. Μαρούλης
    Σύγγραμμα:   Sylvia Goldsmith, "Real Time Systems Development", Prentice Hall
M. Schiebe - S. Pferrer, "Real Time Systems Engineering and Applications", Kluwer Academic Publishers
    Εργασίες:   Ανάλυση και σχεδιασμός συστήματος συγκεκριμμένης εφαρμογής
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D239/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Εισαγωγή, τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης, ανάλυση, σχεδιασμός,πραγματικός χρόνος. Διαγράμματα Ροής Δεδομένων(ροές, γεγονότα, μετασχηματισμοί, τερματιστές, έλεγχος), Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων(καταστάσεις, μεταβάσεις,συνθήκες, ενέργειες, χρόνος, αποθήκευση γεγονότων), Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετήσεων (οντότητες, συσχετήσεις, αντικείμενα, κανόνες), Συνοδευτική Τεκμηρίωση (λεξικό,γλώσσα,κλειδιά, κλπ.), Διαγράμματα Ολοκλήρωσης (στρωματοποίηση, οριζόντια και κάθετη ισσοροπία, έλεγχοι). Διαγράμματα Γενικού Πλαισίου (κανόνες,προδιαγραφές, τερματιστές, διεπαφές,έλεγχοι κλπ), Λίστα Γεγονότων (γεγονότα, αποκρίσεις, ταξινομήσεις, γενικοί κανόνες, έλεγχοι), Μοντέλο Συμπεριφοράς (στρατηγικές, χαρακτήρας, προκαταρκτικά μοντέλα, λίστες, στρωματοποίηση, περιορισμοί), Μοντελοποίηση-Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών (προδιαγραφές, αξιολόγηση,εκτίμηση απαιτήσεων, πραγματικός χρόνος, κατανομές, διεπαφές, διεργασίες ελέγχου, πίνακες ιχνηλάτισης), Μοντελοποίηση Λογισμικού (αρχιτεκτονική, διεργασίες, παραλληλία, λειτουργικότητα, διεπαφές, ασφάλεια, αξιολόγηση), Μοντελοποίηση Κώδικα. Παραδείγματα και Εφαρμογές.


ΠΜΣ 555: Σχεδίαση Μικτών Αναλογικών-Ψηφιακών Κυκλωμάτων VLSI (3 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Αραπογιάννη
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D240/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Σχεδίαση διατάξεων VLSI σε επίπεδο κυκλώματος. Τεχνικές χαμηλής κατανάλωσης ισχύος. Δυναμικές αναλογικές τεχνικές. Τελεστικοί ενισχυτές και συγκριτές CMOS. Φίλτρα συνεχούς χρόνου. Φίλτρα διακοπτόμενων πυκνωτών. Τεχνικές ADC/DAC. Μετατροπείς δεδομένων. Αρχιτεκτονικές VLSI κυκλωμάτων και συστημάτων για τις Τηλεπικοινωνίες. Εργαστήριο.


ΠΜΣ 556: Ειδικά Θέματα (2-4 δ.μ.)

(α) Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες 3ης Γενιάς και Τεχνο-Οικονομική Αποτίμησή τους (3 δ.μ.)
    Εξάμηνο:   Χειμερινό (2001)
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Λέκτορας Αλωνιστιώτη Αθανασία
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία και σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D243/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:  

Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα, Κινητικότητα στο IP, Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική του GSM, Δίκτυο GPRS, Αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα του δικτύου UMTS - Θέματα υποστήριξης ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης κινητικότητας, χρέωσης χρηστών, πλατφόρμες υποστήριξης υπηρεσιών (MEXe, OSA). Εισαγωγή στην τεχνοοικονομική αποτιμήση δικτύων και υπηρεσιών 3G, 3G+. Βασικές έννοιες και τρόποι αποτίιμησης επενδύσεων, Εφαρμογή σε συστήματα roaming UMTS-WLAN. Ζήτηση υπηρεσιών IP. Business models για υπηρεσίες 3G (Mobile ISP, MVNOs, κλπ.).


(β) Γεωμετρική Σχεδίαση (3 δ.μ.)
    Εξάμηνο:   Εαρινό (2006)
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Π. Κακλής, Λέκτορας Α. Γκίνης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία και σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://www.di.uoa.gr/~pms556f
    Προαπαιτούμενα:  
    Ύλη:   Γεωμετρική σχεδίαση καμπυλών και επιφανειών
1. Εναλλακτικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις: συνεχής, διακριτή - σημεία & υποδιαίρεση εναντίον NURBS.
2. Εναλλακτικές μέθοδοι αναπαράστασης: παραμετρική, πεπλεγμένη
3. Εναλλακτικές έννοιες λειότητας: παραμετρική, γεωμετρική
4. Kαμπύλες Bézier: οι σχεδιαστικές αρετές της βάσης Bernstein. Επιφάνειες Bezier
5. Καμπύλες / Επιφάνειες B-spline: μια ακόμη καλύτερη βάση, παρεμβολή σημείων/καμπυλών/πλεγμάτων, εξομάλυνση υπό σχεδιαστικούς
περιορισμούς.

(γ) Προηγμένα Θέματα Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών (3 δ.μ.)
    Εξάμηνο:   Χειμερινό (2010)
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Λέκτορας Αλωνιστιώτη Αθανασία
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία και σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D243/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα, Κινητικότητα στο IP, Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική του GSM, Δίκτυο GPRS, Αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα του δικτύου UMTS - Θέματα υποστήριξης ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης κινητικότητας, χρέωσης χρηστών, πλατφόρμες υποστήριξης υπηρεσιών (MEXe, OSA). Εισαγωγή στην τεχνοοικονομική αποτιμήση δικτύων και υπηρεσιών 3G, 3G+. Βασικές έννοιες και τρόποι αποτίιμησης επενδύσεων, Εφαρμογή σε συστήματα roaming UMTS-WLAN. Ζήτηση υπηρεσιών IP. Business models για υπηρεσίες 3G (Mobile ISP, MVNOs, κλπ.).


ΠΜΣ 557: Αλγόριθμοι (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Επίκουρος Καθηγητής Φ. Τζαφέρης
    Σύγγραμμα:   Ν. Αποστολάτος και Φ. Τζαφέρης (σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D228/
    Προαπαιτούμενα:   Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
            Ύλη:   Απλές μηχανές Turing. Πρωταρχικές αναγωγικές συναρτήσεις. Αναγωγικές συναρτήσεις. μ-αναγωγικές συναρτήσεις. Τάξη πολυπλοκότητας. NC-αλγόριθμοι. Τα PComplete Προβλήματα. Αριθμοί Godel. Συνάρτηση Ackermann. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων. Προβλήματα από την περιοχή του Γραμμικού και Δυναμικού Προγραμματισμού.


ΠΜΣ 558: Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Κολλιόπουλος
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία και σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D402/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα, πολυπλοκότητα χρόνου, πολυπλοκότητα χώρου, κλάσεις πολυπλοκότητας, αναγωγές, NP-completeness, coNP, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, πιθανοκρατικοί αλγόριθμοι, πιθανοκρατικές κλάσεις πολυπλοκότητας, η πολυωνυμική ιεραρχία, προβλήματα μέτρησης, #P, συστήματα αποδείξεων, ψευδοτυχαιότητα, συναρτήσεις μονής κατεύθυνσης.


ΠΜΣ 559: Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Ροντογιάννης
    Σύγγραμμα:   Π. Ροντογιάννης (σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D241/
    Προαπαιτούμενα:   Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
            Ύλη:   Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού (Δηλωτική, Αξιωματική, Μηχανική). Ρόλος της Σημασιολογίας στην Σχεδίαση και Ανάπτυξη Σύγχρονων Γλωσσών Προγραμματισμού. Σημασιολογία Διαδικαστικών Γλωσσών. Πλήρεις Σχέσεις Μερικής Διάταξης (cpos). Μονοτονικές και Συνεχείς Συναρτήσεις. Θεώρημα Σταθερού Σημείου για cpos. Σημασιολογία Γλωσσών με Αναδρομικές Εξισώσεις και Υψηλούς Τύπους. Σημασιολογία Λογικών Προγραμμάτων. Σημασιολογία της Άρνησης στο Λογικό Προγραμματισμό. Διαζευκτικός Λογικός Προγραμματισμός και Λογικός Προγραμματισμός Υψηλής Τάξης. Λάμδα Λογισμός: Θεωρία και Εφαρμογές.ΠΜΣ 560: Υπολογιστική Γεωμετρία (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Ι. Εμίρης
    Σύγγραμμα:   (άρθρα από τη βιβλιογραφία και σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://cgi.di.uoa.gr/~compgeom/2010/index.html
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Υπολογιστικό μοντέλο, δομές γεωμετρικών δεδομένων. Tομές και διατάξεις ευθυγραμμων τμηματων (μέθοδος σάρωσης και βέλτιστος αλγόριθμος Ballaban). Τριγωνοποίηση Πολυγώνου (Art Gallery), υποδιαίρεση σε μονότονα πολύγωνα. Κυρτό περίβλημα σε 2 και μεγαλύτερες διάστασεις (gift-wrapping, beneath-beyond), προβλήματα υλοποίησης, εκφυλισμένα δεδομένα, διαταραχή Γραμμική βελτιστοποίηση, αλγόριθμος Simplex και αντίστροφη αναζήτηση, δυϊσμός και πόλωση σε γενική διάσταση. Διάγραμμα Voronoi (σάρωση), αναγωγή σε ΚΠ, διπλά συνδεδεμένη λίστα (ημι)ακμών. Τριγωνοποίηση Delaunay - κατασκευή πλέγματος Διατάξεις ευθειών, Θεώρημα ζώνης Εντοπισμός και εξόρυξη στοιχείων, ορθoγώνια αναζήτηση, kd-δένδρα - γραφική μοντελοποίηση, δένδρα περιοχών (range trees) Προχωρημένα θέματα, καμπύλα γεωμετρικά αντικείμενα: αναπαράσταση και πράξεις, βιβλιοθήκες γεωμετρικού λογισμικού ).


ΠΜΣ 561: Παράλληλοι Αλγόριθμοι (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Ν. Μισυρλής, Επίκουρος Καθηγητής Φ. Τζαφέρης
    Σύγγραμμα:   Ν. Μισυρλής και Φ. Τζαφέρης (σημειώσεις)
    Εργασίες:   Υλοποίηση παράλληλων αλγορίθμων με τη χρήση MPI/PVM/OpenMP
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D183/
    Προαπαιτούμενα:   Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
            Ύλη:   Μέρος Ι: Παράλληλοι μη αριθμητικοί αλγόριθμοι Εισαγωγή, Παράλληλες Αρχιτεκτονικές, Μεθοδολογία Ανάπτυξης Παράλληλων Αλγορίθμων, Απόδοση Παράλληλων Συστημάτων, Παράλληλη Επιλογή, Παράλληλη Συγχώνευση, Παράλληλη ταξινόμηση, Παράλληλη Αναζήτηση, Παράλληλοι Αλγόριθμοι Γραφημάτων, Παράλληλοι Αλγόριθμοι Υπολογιστικής Γεωμετρίας.
Μέρος ΙΙ: Παράλληλοι αριθμητικοί αλγόριθμοι Εισαγωγή, Παράλληλοι Υπολογισμοί Πινάκων (Ανάστροφος, Πολ/μός Πίνακα με διάνυσμα, Πολ/μός Πινάκων), Παράλληλες Άμεσοι Μέθοδοι για την επίλυση Γραμμικών Συστημάτων, Παράλληλες Επαναληπτικές Μέθοδοι για την επίλυση Γραμμικών Συστημάτων, Εφαρμογή: Παράλληλη Αριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (Πολυχρωματισμός, Τοπικές Μέθοδοι), Παράλληλες Μέθοδοι Υπολογισμού Ιδιοτιμών-Ιδιοδιανυσμάτων. Συστολικοί Αλγόριθμοι.


ΠΜΣ 562: Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:  
    Σύγγραμμα:  
    Εργασίες:  
    Ιστοσελίδα:  
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:  


ΠΜΣ 563: Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:  
    Σύγγραμμα:  
    Εργασίες:  
    Ιστοσελίδα:  
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:  


ΠΜΣ 564: Κρυπτογραφία (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:  
    Σύγγραμμα:  
    Εργασίες:  
    Ιστοσελίδα:  
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:  


ΠΜΣ 565: Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:   1ης
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:  
    Σύγγραμμα:  
    Εργασίες:  
    Ιστοσελίδα:  
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:  


ΠΜΣ 566: Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Ι. Εμίρης
    Σύγγραμμα:   Σημειώσεις
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D464/
    Προαπαιτούμενα:   -
            Ύλη:   Γονιδίωμα και πρωτεΐνες; πρωτοταγής, δευτεροταγής και τριτοταγής μοριακή δομή. Βάσεις μοριακών δεδομένων (π.χ.\ Protein Data Bank), πειραματικά δεδομένα κρυσταλλογραφίας-Χ και NMR. Ακολουθίες, σύγκριση και στοίχιση ακολουθιών, στοίχιση με κενά. Δυναμικός προγραμματισμός, πολυπλοκότητα, μοντέλα Markov. Υπολογισμός δευτεροταγούς δομής. Μελέτη και υπολογισμός της τριτοταγούς δομής και της αναδίπλωσης (folding): γεωμετρία των αποστάσεων, αλγεβρικοί και αριθμητικοί αλγόριθμοι, αναζήτηση των μοριακών διατάξεων (conformations) με πιθανοκρατικές μεθόδους. Ομοιότητες και αναγνώριση μοριακών δομών, πρόσδεση (docking) μορίου σε υποδοχέα: μοριακές επιφάνειες (α-σχήματα, επιφάνεια Connolly), δομές γεωμετρικών δεδομένων, γεωμετρικός κατακερματισμός.


ΠΜΣ 567: 'Αμεσοι Αλγόριθμοι (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Χειμερινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:   Καθηγητής Η. Κουτσουπιάς
    Σύγγραμμα:   Α. Borodin and R. El-Yaniv, "Online Computation and Competitive Analysis",
       Cambridge University Press, 1998
A. Fiat and J. Woeginger, "Online Algorithms", Springer, 1998
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D242/
    Προαπαιτούμενα:  
            Ύλη:   Εισαγωγή στη θεωρία των άμεσων αλγορίθμων για προβλήματα βελτιστοποίησης. Βασικές μέθοδοι σχεδίασης και ανάλυσης άμεσων αλγορίθμων στο πλαίσιο της ανάλυσης ανταγωνισμού (competitive analysis). Nτετερμινιστικοί και πιθανοτικοί άμεσοι αλγόριθμοι. Kάτω φράγματα για κάποια βασικά προβλήματα, όπως το πρόβλημα του εντοπισμού γέφυρας, το πρόβλημα της αντικατάστασης σελίδων, το πρόβλημα της διαχείρισης μιας λίστας, το πρόβλημα των διεκπεραιωτών, το πρόβλημα των μετρικών συστημάτων επεξεργασίας, καθώς και προβλήματα πρόβλεψης και εκμάθησης.


ΠΜΣ 568: Αλγοριθμική Θεωρία Γράφων (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   4
    Διδάσκοντες:  
    Σύγγραμμα:  
    Ιστοσελίδα:  
    Προαπαιτούμενα:   -
            Ύλη:  


ΠΜΣ 569: Γραμμικός και μη Γραμμικός Προγραμματισμός (4 δ.μ.)

    Εξάμηνο:   Εαρινό
    Βασικό κατεύθυνσης:  
    Ώρες διδασκαλίας:   3
    Διδάσκοντες:   Διδάκτωρ Ν. Δάρας
    Σύγγραμμα:   (σημειώσεις)
    Ιστοσελίδα:   http://eclass.uoa.gr/courses/D229/
    Προαπαιτούμενα:   Αριθμητική Ανάλυση Ι
            Ύλη:   Ακρότατα, τετραγωνικές μορφές, αλγόριθμοι κατάβασης, τεχνικές line search. Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς: μέθοδοι Newton, quasi-Newton, συζυγών κατευθύνσεων, μη-γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων. Βελτιστοποίηση υπό περιορισμούς: γραμμικός, τετραγωνικός και μη γραμμικός προγραμματισμός. Μέθοδοι Simplex, εσωτερικού σημείου, πολλαπλασιαστές Lagrange. Case studies με χρήση γλώσσας αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε σχεδιασμό αεροδυναμικού σχήματος, μηχανικών εξαρτημάτων, χωροδικτυωμάτων.