Κατηγορίες αναγκών Τμήματος Νέο

Επιτήρηση εργαστηρίων ελεύθερης πρόσβασης Τμήματος

Αφορά την επιτήρηση των εργαστηρίων ελεύθερης πρόσβασης που βρίσκονται στο χώρο του Τμήματος, δηλαδή την φυσική παρουσία ενός φοιτητή ο οποίος εποπτεύει το χώρο και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του. Τα εργαστήρια ελεύθερης πρόσβασης του Τμήματος είναι:

Η λειτουργία των παραπάνω εργαστηρίων είναι σε καθημερινή βάση από τις 09:00 μέχρι και τις 21:00, πέντε (5) μέρες την εβδομάδα για τριάντα (30) εβδομάδες σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Σε αυτά τα εργαστήρια διεξάγονται τα εργαστήρια - φροντιστήρια και ασκούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, οι μεταπτυχιακοί των ΠΜΣ στα οποία συμμετάσχει το Τμήμα μας και οι επιμορφώσεις. Η επιλογή γίνεται απο τους υπεύθυνους των εργαστηρίων.

Υποστήριξη υλικοτεχνικής υποδομής τμήματος

Αφορά την επικουρία του "Γραφείου Διαχείρισης Συστημάτων Πληροφορικής και Εποπτικών Μέσων" που θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία όλων των υπολογιστικών συστημάτων (εργαστηρίων, Γραμματείας, αιθουσών διδασκαλίας, μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού) και των εποπτικών μέσων, λύνοντας ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το Τμήμα. Η επιλογή γίνεται απο την αρμόδια επιτροπή.

Υποστήριξη επιτροπών Τμήματος

Αφορά την παροχή έργου στις επιτροπές του Τμήματος που δημιουργούνται με το νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Τμήματος. Η επιλογή θα γίνεται από τους διευθυντές των επιτροπών Τμήματος.

Επιτήρηση εξετάσεων (μόνο υποψήφιοι διδάκτορες)

Οι απαιτήσεις του Τμήματος για την επιτήρηση των εξετάσεων ανέρχονται σε περίπου 1000 ώρες για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους και αφορά, μέχρι σήμερα, μόνο τα προπτυχιακά μαθήματα και όχι τα μεταπτυχιακά ενω καλύπτονται αποκλειστικά από τους υποψήφιους διδάκτορες. Την κατανομή Υ/Δ στις επιτηρήσεις διαχειρίζεται ο καθηγητής Μ. Χατζόπουλος.

Διεξαγωγή φροντιστηρίων ή εργαστηρίων

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όλα τα μαθήματα του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος μας αλλά και για μαθήματα που γίνονται από μέλη ΔΕΠ του τμήματος σε άλλα τμήματα. Τα άτομα που θα προσφέρουν έργο σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις και άμεση σχέση με το μάθημα, για αυτό τον λόγο η επιλογή τους γίνεται από τον διδάσκοντα. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται και η παροχή έργου με τη μορφή υποστήριξης - διαχείρισης των εξειδικευμένων εργαστηρίων όπως: Ηλεκτρονικής, Λογικής Σχεδίασης, Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Ψηφιακών Επικοινωνιών Τηλεπικοινωνιών, κλπ.

Διόρθωση φροντιστηριακών, εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών

Περιλαμβάνονται οι διορθώσεις των φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και των εργασιών που γίνονται στα πλαίσια των μαθημάτων (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό). Για να υπάρχει μια συνέπεια προτείνεται οι διορθώσεις των παραπάνω που αφορούν μεταπτυχιακά μαθήματα να γίνεται μόνο από Υ/Δ ενώ αυτά που αφορούν προπτυχιακά μαθήματα να μπορεί να γίνει και από μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ως προς την επιλογή τους ισχύουν τα ίδια με την προηγούμενη κατηγορία.

Επίβλεψη πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών (μόνο υποψήφιοι διδάκτορες)

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να προσφέρουν έργο μόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες, όπου μπορούν να επιβλέπουν πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες. Η επιλογή τους γίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και η εβδομαδιαία απασχόληση τους (σε σύνολο 30 εβδομάδων κατά έτος) ανά πτυχιακή / διπλωματική προτείνεται να είναι 2 ώρες.
Κάθε υποψήφιος διδάκτορας δεν μπορεί να επιβλέπει περισσότερες από 2 πτυχιακές εργασίες στο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος διδάκτορας επιβλέπει πτυχιακή ή διπλωματική που προσδίδει στο διδακτορικό του δεν θα πρέπει να πιστώνεται με τις ώρες αυτές. Η επιλογή τους γίνεται από τον διδάσκοντα.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Παροχή έργου για την ανάπτυξη νέων ή βελτίωση ήδη υπαρχόντων φροντιστηριακών ή εργαστηριακών ασκήσεων, σημειώσεων με την μορφή επιμέλειας (δακτυλογράφηση, σάρωση κειμένων - εικόνων, μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή για παρουσιάσεις ή χρήση από το διαδίκτυο κτλ). Η επιλογή γίνεται από τον διδάσκοντα.

Επιπρόσθετη διδασκαλία ατόμων με ειδικές αναπηρίες

Όπως είναι γνωστό στο Τμήμα μας φοιτούν άτομα με ειδικές αναπηρίες (τυφλότητα, κινητικά προβλήματα) τα οποία για να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, χωρίς να δημιουργηθούν μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις, χρειάζονται επιπλέον διδασκαλία και βοήθεια. Η κάλυψη αυτών των αναγκών γίνεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές ή Υ/Δ που έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο αλλά και γνώση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει αυτή η επικοινωνία. Η επιλογή γίνεται από τον διδάσκοντα. This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA