Υποβολή Αίτησης Ορκωμοσίας Υποψηφίων Διδακτόρων

Όσοι υποψήφιοι διδάκτορες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους καλούνται να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας μέχρι τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010.
Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη βιβλιοθήκη, όπως επίσης και η κατάθεση και η ηλεκτρονική υποβολή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@di.uoa.gr) του πρακτικού εξέτασης στη Γραμματεία, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία.