Προπαρασκευαστικός Κύκλος Προπτυχιακών Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Μεταπυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνεται και σε απόφοιτους Τμημάτων άλλων γνωστικών πεδίων, κυρίως Θετικών Επιστημών. Εφόσον γίνουν δεκτοί, οι μεταπτυχιακοί αυτοί φοιτητές περνούν από ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο προπαρασκευαστικός κύκλος προπτυχιακών μαθημάτων συνίσταται σε 40 διδακτικές μονάδες. Από αυτές, τουλάχιστον 28 διδακτικές μονάδες πρέπει να προέρχονται από ένα σύνολο μαθημάτων (βασικών του προπτυχιακού προγράμματος) τα οποία είναι κοινά για όλες τις μεταπτυχιακές κατευθύνσεις, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες από ένα σύνολο μαθημάτων επιλογής, διαφορετικών ανά κατεύθυνση. Τα κοινά μαθήματα είναι τα εξής:

Με βάση τις διδακτικές μονάδες των κοινών μαθημάτων και την υποχρέωση για 28 διδακτικές μονάδες κατ' ελάχιστον από αυτά, προκύπτει ότι το πολύ ένα από αυτά μπορεί κανεις να μην παρακολουθήσει.

Τα προπτυχιακά μαθήματα από τα οποία καλούνται οι φοιτητές να επιλέξουν τις υπόλοιπες διδακτικές μονάδες, ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία έχουν επιλεγεί είναι τα εξής:

1η κατεύθυνση
 • Αριθμητική ανάλυση Ι (4 δ.μ.)
 • Αριθμητική γραμμική άλγεβρα (4 δ.μ.)
 • Αλγοριθμική επιχειρησιακή έρευνα (4 δ.μ.)
 • Θεωρία αλγορίθμων (4 δ.μ.)
 • Μεταγλωττιστές (4 δ.μ.)
 • Γραφικά Ι (4 δ.μ.)
2η κατεύθυνση
 • Γραφικά Ι (4 δ.μ.)
 • Τεχνητή νοημοσύνη (4 δ.μ.)
 • Τεχνολογίες εφαρμογών διαδικτύου (4 δ.μ.)
 • Τεχνολογία λογισμικού (4 δ.μ.)
 • Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (4 δ.μ.)
 • Υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων (4 δ.μ.)
3η κατεύθυνση
 • Λογική σχεδίαση (4 δ.μ.)
 • Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (4 δ.μ.)
 • Υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων (4 δ.μ.)
 • Προγραμματισμός συστήματος (4 δ.μ.)
 • Παράλληλα συστήματα (4 δ.μ.)
 • Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων (4 δ.μ.)
 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών ΙΙ (3 δ.μ.)
 • Προστασία και ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων (3 δ.μ.)
4η κατεύθυνση
 • Εισαγωγή στα συστήματα επικοινωνιών (4 δ.μ.)
 • Πεδία και κύματα (4 δ.μ.)
 • Ασύρματες ζεύξεις (4 δ.μ.)
 • Θεωρία πληροφορίας και στοιχεία κωδίκων (4 δ.μ.)
 • Συστήματα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών (4 δ.μ.)
 • Οπτικές επικοινωνίες και οπτικά δίκτυα (4 δ.μ.)
 • Διαχείριση δικτύων (4 δ.μ.)
 • Τηλεπικοινωνιακά ψηφιακά δίκτυα (3 δ.μ.)
5η κατεύθυνση
 • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (4 δ.μ.)
 • Θεωρία πληροφορίας και στοιχεία κωδίκων (4 δ.μ.)
 • Εισαγωγή στα συστήματα επικοινωνιών (4 δ.μ.)
 • Επεξεργασία στοχαστικών σημάτων (4 δ.μ.)
 • Επεξεργασία εικόνας (4 δ.μ.)
 • Αναγνώριση προτύπων (3 δ.μ.)
6η κατεύθυνση
 • όλα τα προηγούμενα
 • Πληροφορική και εκπαίδευση (3 δ.μ.)

Οι υποχρεώσεις που θα περιλαμβάνει η εξέταση του κάθε μαθήματος (θεωρία, εργαστήριο κτλ) θα καθορίζονται από τον διδάσκοντα. Στους επιλεγέντες φοιτητές που εντάσσονται στον κύκλο αυτό δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ή / και κατοχύρωσης (μέρους) του απαραίτητου υποβάθρου πριν την έναρξη της φοίτησής τους συμμετέχοντας στις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου προ της εγγραφής τους, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται αρκετό από τον διδάσκοντα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές παρακαλούνται να απευθύνονται στους αντίστοιχους διδάσκοντες χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία επικοινωνίας διδασκόντων προπτυχιακών μαθημάτων.

Για την παρακολούθηση οποιουδήποτε μεταπτυχιακού μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 20 διδακτικές μονάδες του προπαρασκευαστικού κύκλου. This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA